El 2 de setembre de 2022 l’Agència de l’Habitatge de Catalunya ha aprovat la resolució que selecciona la proposta que va presentar l’Ajuntament de Tarragona per declarar determinades zones de Tarragona com a entorns residencials de rehabilitació programada (ERRP) perquè les comunitats de propietaris d’aquestes zones pugin sol·licitar els ajuts a la rehabilitació dels seus edificis quan s’obri la convocatòria corresponent. Per la realització d’aquestes actuacions s’ha concedit un pressupost de 8.179.512,12€, que es correspon amb l’import sol·licitat per l’Ajuntament, que representa el 40% del cost de les obres  per poder dur a terme aquestes actuacions als barris seleccionats, doncs es va calcular que era el cost subvencionable d’acord a la intervenció mínima a realitzar. Encara que en determinats casos de vulnerabilitat es pugi arribar a subvencionar el 100% del cost de les obres. L’assignació de recursos per al 2022 seria de 4.229.643,06€ i per al 2023 de 3.949.869,06€. Aquesta proposta esta finançada pel Programa d’ajuts a les actuacions de rehabilitació a nivell de barri que preveu el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. A la ciutat de Tarragona se li han concedit casi la meitat dels recursos assignats a la província (16.940.537,82€) i la resta s’ha repartit entre els municipis de Calafell, La Selva del Camp, l’Arboç, Reus, Tortosa i Ulldecona, amb uns fons assignats que representen el 18% del pressupost disponible per tota Catalunya.

L’Ajuntament de Tarragona per elaborar la proposta havia d’escollir els barris o zones més degradades de la ciutat i/o a més possibilitats de poder optar a les subvencions per les seves característiques constructives. En base això va establir els següents criteris per a la selecció dels ERRP en base a les dades empíriques de l’estudi previ que va elaborar el Col·legi Oficial d’Arquitectes tècnics de Tarragona sobre la situació del parc d’habitatges de Tarragona i la realitat socioeconòmica dels seus barris:

 • Habitatges plurifamiliars.
 • Construccions entre els anys 1950 i 1981
 • Barris amb renda inferior al 20% de la renda més alta de la ciutat

D’acord amb els criteris anteriors els ERRP seleccionats són els següents districtes postals o part d’ells:

 • Eixample
 • Barris Marítims
 • Barris Ponent (s’inclou Torreforta, Camp clar, Icomar, Riu Clar, Torreforta, La Granja, El Pilar, Camp Clar, Parc Riu Clar, La Floresta i l’Albada)
 • Sant Pere i Sant Pau
 • Sant Salvador
 • Bonavista

Per poder acollir-se a la convocatòria s’hauran de acomplir determinades característiques constructives i de qualificació energètica dels edificis. Per tant, les intervencions mínimes que s’hauran de realitzar són:

 • Qualsevol actuació en matèria d’eficiència energètica que assoleixi una reducció mínima del 30 % en el consum d’energia primària no renovable.
 • Instal·lació d’un sistema d’aïllament tèrmic per l’exterior –SATE-, amb llana mineral o llana de roca amb gruixos que oscil·len entre 8 i 10 cm.
 • Substitució de finestres amb vidre simple per vidre doble i marc de PVC i vidre 4/16/4 BE.

No obstant, cada comunitat també podrà acollir-se a la realització d’aquelles obres necessàries de conservació i reparació de danys i patologies, que garanteixin l’habitabilitat, així com les necessàries per millorar la seguretat, accessibilitat, salubritat i protecció contra el soroll.

No obstant, si s’identifiquen situacions de vulnerabilitat econòmica entre els propietaris o usufructuaris dels habitatges dels edificis que ho sol·licitin, en aquests casos es podrà subvencionar fins al 100% del cost de les obres.

Encara cal determinar el procés per el qual es tramitarà la convocatòria de les subvencions que hauran de demanar directament les comunitats de propietaris però, en principi, es podrà realitzar telemàticament o a través de l’Oficina Local d’Habitatge situada a carrer descalços, 11 de Tarragona. Esta previst que la convocatòria s’obri abans de finals d’any, moment en el que es coneixeran els requisits específics i la documentació que hauran de presentar les comunitats de propietaris ubicades en els ERRP que vulguin acollir-se a la subvenció.

Més detalls sobre les ERRP delimitades:

Els edificis construïts entre 1950 i 1981 son sense cap mena de dubte, els que presenten unes condicions mes deficients i greus carències a l’envoltant tèrmica i les instal·lacions. Qualsevol acció dirigida a reduir el consum d’energia primària no renovable, seria en aquest cas on obtindríem una màxim rendiment.

D’acord a l’estudi realitzat per el Col·legi oficial d’arquitectes tècnics més del 50% dels habitatges construïts entre 1950 i 1981, 21.600 aproximadament, podrien assolir una gran millora amb inversions relativament importants. Son sense cap mena de dubte l’objectiu per assolir una màxima rendibilitat d’inversions en matèria de millora de l’eficiència. En canvi, això no succeeix amb els habitatges anteriors a 1950 i posteriors a 1980. A més, la selecció dels habitatges anteriors a 1980 permetia optar a finançament complementari dins de la convocatòria presentada.

Mes del 90% de la població resideix a un bloc d’habitatges, fet aquest que determina que les accions de millora haurien d’anar encaminades a actuar sobre les edificacions plurifamiliars.

L’estudi de les dades ens indica que els districtes de els Barris de ponent, Eixample, Eixample Nord i Sant Pere i Sant Pau, son les zones amb una major nombre d’habitatges construïts entre 1950 i 1981.

El parc d’habitatges dels districtes de Bonavista i Sant Salvador s’ha construït majoritàriament entre 1950 i 1981 i presenta greus deficiències en matèria d’eficiència energètica.

Per determinar les condicions socioeconòmiques de les diferents zones de la ciutat  i als efectes de poder treballar amb un índex de referència basat en dades objectives, s’ha optat per calcular el diferencial de cada àmbit de treball amb el que disposa d’una renda més elevada i a partir d’aquesta dada concretar un percentatge de diferencial negatiu per situar en el mapa les zones més desfavorides.

D’acord amb les dades anteriors i tenint en compte igualment les dades aportades en l’estudi de la situació del parc d’habitatges de Tarragona, per a la selecció dels àmbits residencials potencialment beneficiaris de la delimitació de les RRP, s’ha fixat com índex de referència una renda inferior al 20% en relació a la renda més alta, que en aquest cas correspon als barris de Llevant.

D’acord amb aquestes consideracions la delimitació de les RRP que es proposen són les següents:

 • Eixample (CP 43001)
 • Barris Marítims (CP43004)
 • Barris ponent (CP 43006)
 • Sant Pere i Sant Pau (CP 43007)
 • Sant Salvador (CP 43130)
 • Bonavista (CP 43100)

L’excepció a la regla anterior és el cas de la Part Alta. Els seus edificis  son objecte de diferents tipus de protecció cultural. Aquest factor condiciona i dificulta molt qualsevol acció a l’envoltant tèrmica de l’edifici, i s’hauria de prendre en consideració a l’hora d’emprendre accions, limitació que fa que no sigui 100% viable per assumir les condicions en que s’han de desenvolupar les ajudes de rehabilitació previstes en el present programa.

Cal remarcar que les comunitats de propietaris situades en zones no seleccionades com a ERRP podran acollir-se a les convocatòries sobre ajuts a la rehabilitació d’edificis i d’eficiència energètica d’habitatges obertes per la Generalitat de Catalunya fins al 31 de desembre de 2022 i, que a nivell de requisits i documentació, es preveu que siguin les mateixes o molt similars. Per tant, la concessió d’aquest pressupost a la proposta d’ERRP presentada per l’Ajuntament de Tarragona el que representa, no es més que un augment de la partida pressupostaria en matèria de rehabilitació i eficiència energètica per la ciutat, doncs qualsevol comunitat de propietaris pot disposar d’ajuts públics per la realització de les mencionades obres de rehabilitació i millora de l’eficiència energètica.