Passat, present i futur de l’habitatge a Tarragona

Pla Local de l’Habitatge

El PLH és un document tècnic que té com a objectiu definir les polítiques locals d’habitatge. El seu contingut inclou tres fases:
·Analitzar i diagnosticar la problemàtica municipal en matèria d’habitatge.
·Establir objectius i estratègies tenint en compte la diagnosi anterior.
·Definir i programar les actuacions municipals relatives a l’habitatge en un període de 6 anys.

Pla Integral

El Pla integral o també anomenat Pla de Barris va ser creat el 4 de juny a partir de l’aprovació de la Llei 2/2004, consistent en la millora de barris, àrees urbanes i viles. El propòsit central del Pla integral és el finançament de projectes locals de regeneració urbana.

La Llei de Barris neix amb l’objectiu de donar resposta a aquelles àrees o barris de determinats municipis que per raons històriques presenten importants problemes socials i urbanístics de diversa naturalesa, com ara fenòmens regressius de degradació urbanística (conservació dels habitatges, xarxes de serveis, urbanització, etc.), problemes demogràfics (per la pèrdua o creixement excessiu de la seva població), mancances econòmiques, falta d’equipaments i d’espais públics, escàs desenvolupament econòmic, concentració de col·lectius amb majors dificultats o amb majors riscos d’exclusió social, entre altres.

PLA INTEGRAL CAMPCLAR 2005-2012

PLA INTEGRAL PART ALTA 2008-2012

Memòries