Temes de consulta

Ajuts, subvencions, sol·licituts i tràmits
Quins ajuts o subvencions puc demanar?

Es poden sol·licitar totes els ajuts o subvencions que consten en tràmit a l’apartat vigents a la secció ajuts i subvencions

Com puc sol · licitar els ajuts o subvencions telemàticament?

Tots els ajuts o subvencions es poden sol·licitar telemàticament a través de la pàgina web de l’òrgan convocant de l’ajut o subvenció. A l’apartat d’ajuts i subvencions trobareu el web directe on es pot presentar la sol·licitud i penjar tota la documentació requerida.

A la sol·licitud es pot indicar un correu electrònic on rebre totes les notificacions que fan referència als tràmits i estat dels ajuts o subvencions tramitades.

Com puc sol · licitar un habitatge de lloguer social?

Per poder optar a qualsevol tipus d’habitatge social a Catalunya cal inscriure’s al Registre de sol·licitants d’habitatges de protecció oficial de la Generalitat de Catalunya. Cal realitzar la inscripció a través de l’Agència de l’habitatge de Catalunya, presencial o telemàticament. Per més informació i per realitzar la inscripció telemàticament, consulti el següent enllaç: Registre de Sol·licitants d’HPO – Agència de l’Habitatge de Catalunya (registresolicitants.cat)

Posteriorment, a la realització de la inscripció al Registre de sol·licitants de protecció oficial es pot sol·licitar un habitatge de la Borsa de lloguer social del municipi. Per dur a terme aquest tràmit s’ha de presentar la sol·licitud i documentació que s’indica a l’apartat sol·licitud habitatge de lloguer de l’apartat impresos i formularis.

Com puc tramitar la cèdul · la d’habitabilitat d’un habitatge?

Les cèdules d’habitabilitat es poden tramitar telemàticament a través de la pàgina web de la Generalitat de Catalunya Cèdula d’habitabilitat de segona ocupació. gencat.cat o presencialment a les oficines locals d’habitatge. Aquest tràmit només es pot fer presencialment si sou un particular.

Els autònoms, professionals, empreses, entitats i altres col·lectius l’han de tramitar per internet. La documentació que s’aporti per un altre canal no es tindrà en compte ni es computarà a efectes de data de presentació.

Si sou un particular, per dur a terme aquest tràmit de manera presencial haureu de demanar cita prèvia.

Té a la seva disposició les sol·licituds i impresos necessaris a Impresos i formularis.

Per més informació en aquesta matèria pot consultar el següent enllaç: Cèdules d’habitabilitat. Habitatge (gencat.cat)

De caràcter general
Com m’afecta la Llei que limita els preus de lloguer a Tarragona?

Tarragona es va declarar àrea de mercat tens per la Llei 11/2020 de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d’arrendament d’habitatge. Declaració que es va renovar el 21 de setembre per la Resolució DSO/2812/2021. ¿Això que implica per els arrendadors i llogaters de la ciutat de Tarragona?

Si has signat un contracte de lloguer d’habitatge habitual i permanent a partir del 22 de setembre de 2020 a Tarragona el preu del lloguer o bé, l’has renovat amb un increment de preu o durada del contracte, la teva renda es troba limitada per Llei. A grans trets, aquesta limitació diferencia bàsicament entre dos supòsits:

Per una banda, els habitatges que es lloguen per primer cop, la renda pactada no pot superar el preu de referència. I per altra banda, els habitatges que ja han estat llogats anteriorment, és a dir, que s’han llogat algun cop a partir del 22 de setembre de 2015, la renda pactada no pot superar el preu de l’últim contracte, actualitzat amb l’Índex de Garantia de Competitivitat ni el preu de referència.

El preu de referència es calcula a partir de l’Índex de referència de preus de lloguer de Catalunya, que es pot consultar a http://agenciahabitatge.gencat.cat/indexdelloguer/

A més, es poden tenir en compte per calcular el preu determinades característiques de l’habitatge i les obres de millora realitzades a l’habitatge durant l’últim any.

Si vols conèixer millor el funcionament d’aquesta normativa i calcular la teva renda, entra al següent enllaç: 

Per més informació, també pots consultar el web de Agència l’habitatge de Catalunya (gencat.cat)

Com m’afecten les mesures Covid SAR-Cov2 i fins quan s’apliquen?

Les mesures de protecció a les famílies per a minimitzar el efectes de la pandèmia en l’àmbit de l’habitatge són les següents:

 • Es suspenen fins el 30 de setembre de 2022 els desnonaments i els llançaments de les famílies arrendatàries vulnerables sense alternativa habitacional. Vegeu aquí.
 • Si ets llogater d’un gran tenidor i tens dificultats per pagar el lloguer, tens fins el 28 de febrer de 2022 per demanar una moratòria del pagament de la renda del lloguer. Vegeu aquí
 • Si finalitza el teu contracte del lloguer abans del 28 de febrer de 2022, pots sol·licitar una pròrroga extraordinària de 6 mesos, en els quals es continuaran aplicant els termes i condicions del contracte finalitzat. Vegeu aquí
Com demanar el procés de mediació o conciliació judicial?

PROTOCOL DE L’AGÈNCIA DE L’HABITATGE DE CATALUNYA RELATIU AL PROCEDIMENT DE CONCILIACIÓ O INTERMEDIACIÓ PREVI A LA DEMANDA, EL LLANÇAMENT, DESNONAMENT I LA VIA DE CONSTRENYIMENT EN MATÈRIA D’HABITATGE
L’Agència de l’Habitatge de Catalunya ha publicat un Protocol relatiu al procediment de conciliació o intermediació previ a la demanda, el llançament, desnonament i la via de constrenyiment en matèria d’habitatge que s’adjunta com ANNEX de la present Circular.
En el mateix s’explica que la Llei 12/2023, de 24 de maig, pel dret a l’habitatge (Circular núm.055/23 de 25 de maig de 2023) estableix a la disposició final cinquena, diverses modificacions de la Llei 1/2000, de 7 de gener, d’enjudiciament civil (LEC), relatives a les demandes que tenen per objecte la recuperació de la possessió d’una finca, les quals varen entrar en vigor a l’endemà de la publicació de dita llei, això és 26 de maig de 2023.
Concretament, l’apartat dos d’aquesta disposició final incorpora la conciliació o intermediació prèvia a la presentació de la demanda que tingui per objecte el desnonament i el llançament de l’habitatge habitual de persones en situació de vulnerabilitat econòmica. A més, l’apartat 6, preveu també aquest procediment per als casos previs a la via de constrenyiment de deute hipotecari, en els casos de subhasta de l’habitatge habitual.
El protocol determina que aquest procediment es durà a terme mitjançant el Servei Ofideute de la Generalitat de Catalunya, previst a l’article 72 del Decret 75/2014, de 27 de maig, del Pla per al dret a l’habitatge, de forma gratuïta i la legitimació per iniciar el procediment correspon al gran tenidor.No obstant, per a aquells casos que, o bé per l’element subjectiu o per d’altres circumstàncies, es consideri que no és competent Ofideute, o quan el procediment a seguir sigui la conciliació, es farà mitjançant el Centre de Mediació de Catalunya.
Procediments en tràmit
El protocol també concreta per altre banda, que la disposició transitòria tercera de la Llei 12/2023, modificada pel Reial Decret Llei 5/2023, de 28 de juny, disposa que, després de l’entrada en vigor d’aquesta norma, i a partir del 31 de desembre del 2023, els procediments de desnonament i els llançaments indicats als articles 1 i 1 bis del Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s’adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer front al COVID-19, que es trobin suspesos per aplicació dels preceptes esmentats, quan la part actora sigui un gran tenidor d’habitatge, només es reprenen a petició expressa d’aquesta, si la part actora acredita que s’ha sotmès al procediment de conciliació o intermediació que a aquest efecte estableixin les administracions públiques, en base a l’anàlisi de les circumstàncies d’ambdues parts i de les possibles ajudes i subvencions existents d’acord amb la legislació i la normativa autonòmica en matèria d’habitatge.
És a dir, la disposició final cinquena estableix un procediment de conciliació o intermediació que ha d’estar operatiu de manera immediata a l’entrada en vigor de la Llei 12/2023, de 24 de maig i la disposició transitòria tercera disposa que aquest procediment s’aplicarà a partir del 31 de desembre de 2023 pels casos establerts a l’apartat anterior.
Sol·licitud d’intermediació en compliment dels requisits establerts en la Llei 12/2023
La Generalitat de Catalunya ja ha activat l’enllaç al web per presentar la sol·licitud d’intermediació en compliment dels requisits establerts en la Llei 12/2023:
La data de la sol·licitud inicia el termini de dos mesos de que disposa l’administració per comunicar al sol·licitant l’inici del procediment de mediació una vegada obtinguda l’acceptació per la contrapart.
Si en aquest termini no hi ha acord d’inici de mediació, es dona per entès que no es dura a terme la mediació.
Com a requisits s’indica que cal ser propietari d’un habitatge en una de les situacions següents, tal i com estableix la Llei 12/2023, de 24 de maig:
1. Prèvi a una subhasta hipotecaria, tal i com s’estableix en l’apartat 6 de la Disposició final cinquena, de modificació de la Llei 1/2020, de 7 de gener, d’Enjudiciament Civil.
2. Sol·licitud de mediació obligatòria prèvia a interposició de demanda per a recuperació d’un habitatge amb condició de residencia habitual en els casos que estableix l’apartat 2 de la a Disposició final cinquena.
Ser gran tenidor d’habitatge tal i com defineix l’article 3.k de la Llei 12/2023, de 22 de maig, pel dret a l’habitatge segons el següent:
• Persona física o jurídica que sigui titular de més de deu immobles urbans d’ús residencial o una superfície construïda de més de 1.500 m2 d’ús residencial, excloent en tot cas garatges i trasters.
S’indica també que juntament amb la sol·licitud s’ha d’aportar, en el cas de sol·licitud prèvia a la interposició d’una demanda de recuperació d’un habitatge, el document acreditatiu de la vulnerabilitat econòmica de l’ocupant de l’habitatge. En relació aquest document la Llei 1/2000, de 7 de gener, d’enjudiciament civil (LEC) assenyala a l’article 439 que “per a acreditar la concurrència o no de vulnerabilitat econòmica s’haurà d’aportar document acreditatiu, de vigència no superior a tres mesos, emès, previ consentiment de la persona ocupant de l’habitatge, pels serveis de les Administracions autonòmiques i locals competents en matèria d’habitatge, assistència social, avaluació i informació de situacions de necessitat social i atenció immediata a persones en situació o risc d’exclusió social que hagin estat específicament designats conforme la legislació i normativa autonòmica en matèria d’habitatge.

El requisit exigit en aquesta lletra c) també podrà complir-se mitjançant:
1r La declaració responsable emesa per la part actora que ha acudit als serveis indicats anteriorment, en un termini màxim de cinc mesos d’antelació a la presentació de la demanda, sense que hagués estat atesa o s’haguessin iniciat els tràmits corresponents en el termini de dos mesos des que va presentar la seva sol·licitud, juntament amb justificant acreditatiu d’aquesta.
2n El document acreditatiu dels serveis competents que indiquin que la persona ocupant no consent expressament l’estudi de la seva situació econòmica en els termes previstos en la legislació i normativa autonòmica en matèria d’habitatge. Aquest document no podrà tenir una vigència superior a tres mesos.”

Podeu consultar el protocol que ha aprovat l’Agència de l’Habitatge de Catalunya

Llei 11/2020 de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d’arrendament d’habitatge
¿Quan s’aplica la norma?
 • Quan és un lloguer d’habitatge habitual i permanent ubicat en una àrea declarada de mercat tens (art. 1).
 • Quan signem un nou contracte de lloguer o es renova el contracte de lloguer ja existent (art. 6). Hi ha una renovació (novació) del contracte de lloguer quan s’amplia la durada o es modifica la renda del contracte de lloguer, després de la declaració com a àrea de mercat tens (Disposició transitòria primera).
 • Entrada en vigor: s’aplica la norma a partir del 22/09/2020 a les poblacions que s’inclouen a l’annex de la norma.
¿Quins lloguers estan exclosos? (art. 1)
 • Els contracte de lloguer signats abans de 1 de gener de 1995.
 • Els habitatges subjectes a règims de protecció oficial.
 • Els habitatges subjectes als programes d’inserció o mediació social o del Fons d’habitatges de lloguer destinats a polítiques socials.
 • Habitatges de lloguer de caràcter assistencial.
 • Habitatges de lloguer sotmesos a les disposicions de lloguer social obligatori.
¿Cóm es calcula la renda? (art. 6)
 • En els contractes de lloguer que s’han arrendat en els últims cinc anys des de la entrada en vigor de la Llei, la renda pactada no pot superar, cap d’aquests dos preus:
 1. El preu de referència que marca la Llei.
 2. El preu que consti a l’últim contracte de lloguer actualitzat amb l’índex de garantia de competitivitat (IGC).
 • En els següents supòsits la renda pactada no pot sobrepassar el preu de referència que marca la Llei (no s’aplica l’anterior criteri b):
 1. Els contractes de lloguer nous, és a dir, que no s’han arrendat en els en els cinc anys anteriors a la entrada en vigor de la Llei.
 2. Si existeix una relació de parentiu entre l’arrendador i l’arrendatari (no s’especifica grau ni tipus).
 3. Quan en un lloguer exclòs es deixa d’aplicar el règim previst ( per exemple, HPO, mediació, inserció, lloguer social obligatori, etc.)
 • Quan l’arrendador es persona física i la seva unitat de convivència té uns ingressos iguals o inferiors a 2,5 IRSC, i a més:
  1. hi ha un contracte de lloguer signat en els cinc anys anteriors a la entrada en vigor de la Llei i amb un preu inferior al preu de referència.
  2. L’arrendatari té uns ingressos superiors a 3,5 vegades IRSC ponderats.

En aquest cas, cal distingir diferents supòsits:

 1. Quan la renda pactada en l’últim contracte de lloguer és superior al preu de referència, s’aplicarà la renda pactada a l’últim contracte de lloguer actualitzada amb l’IGC .
 2. Quan la renda pactada a l’últim contracte de lloguer és inferior al preu de referència, es podrà actualitzar la renda fins al preu de referència.
 3. Si hi ha un contracte de lloguer nou (habitatge no arrendat en els en els cinc anys anteriors a la entrada en vigor de la Llei) s’aplica com a límit el preu de referència.
 4. Si hi ha un contracte de lloguer signat en els en els cinc anys anteriors a la entrada en vigor de la Llei, però l’arrendatari té ingressos ponderats iguals o inferiors a 3,5 vegades IRSC, la renda pactada no pot superar, cap d’aquests dos preus:
 5. El preu de referència que marca la Llei.
 6. El preu que consti a l’últim contracte de lloguer actualitzat amb l’índex IGC.
 • Quan es formalitzen diferents contractes de lloguer en un mateix habitatge amb diferents parts (lloguer d’habitacions), la suma de les rendes no poden sobrepassar la renda màxima unitària aplicable segons els criteris anteriors.
¿Cóm es calcula el preu de referència? (art. 7)
 • El preu de referència és el índex mig de referència de preus de lloguer que resulti, segons les característiques de l’habitatge a la web: http://agenciahabitatge.gencat.cat/indexdelloguer/
 • Aquest preu es pot variar per sobre del preu de referència:
 1. Incrementant el preu inicial del contracte d’arrendament, quan es realitzin obres de millora i es compleixin els següents requisits:
 2. que afectin a l’habitabilitat, seguretat, confortabilitat o eficiència energètica de l’habitatge arrendat.
 3. Que les obres s’hagin realitzat durant l’últim any.
 • Cal descomptar del cost de les obres les subvencions públiques o ajuts rebudes.
 1. No es pot aplicar l’article 19.4 LAU. L’increment per millores esta limitat encara que ho pactin les parts.

Renda = preu de referència + increment de millora

Increment de millora = cost de les obres de millora – subvencions o ajuts rebuts x 3 + interès legal del diner (3% al 2021).

Excepció: l’increment no pot superar el 20% de la renda vigent.

 1. Incrementant o disminuint el valor donat per l’índex de referencia com a màxim un 5%, quan l’habitatge compti, com a mínim, amb tres de les següents característiques: ascensor, aparcament, habitatge moblat, calefacció o refrigeració, zona comunitària d’ús compartit, piscina o altres equipaments, consergeria, vistes especials.

Fórmula definitiva:

Renda = preu de referencia (índex de referencia mig + ó – 5% característiques especials) x m2 útils + increment d’obres de millora

 • Deures d’informació:
 1. Si la renda es determina d’acord a l’índex:
 • Indicar al contracte de lloguer la renda resultant

Renda = (índex de referència + ó – fins 5% característiques especials) x m2 útils + increment per obres de millora

 • Si no s’indica l’import exacte de la renda s’entendrà que l’import de la renda és el següent:

 

Renda = índex de referència x m2 útils

 • A les ofertes dels arrendaments d’habitatge ubicades a les àrees declarades de mercat tens, inclosos els habitatges nous i rehabilitats, s’ha d’informar de la aplicació del valor que correspongui del índex de referència de preus de lloguer (art. 13).
 1. Si la renta es limita també d’acord al contracte anterior, l’arrendador esta obligat a:
 • informar per escrit a l’arrendatari de l’import i la renda de l’anterior contracte i a justificar l’establiment de la nova renda (acompanyar càlcul IGC).
 • O bé, autoritzar per escrit al llogater, per obtindré aquesta informació d’INCASÒL.
 • En las ofertes d’arrendament d’habitatge ubicats a les àrees declarades de mercat tens hi ha que informar de l’import de la renda de l’últim contracte de lloguer vigent, actualitzat amb l’IGC (art. 13).
¿Es poden repercutir despeses addicionals a l’arrendatari? (art. 9)

Sí, per pacte. En els mateixos termes que regula actualment la LAU i desglossant en cada pagament, l’import de la renda i de la resta de despeses assumides per l’arrendatari. No obstant, en cas que es repercuteixin aquestes despeses, l’arrendador al mes de gener tindrà que lliurar a l’arrendatari una liquidació de les despeses satisfetes per l’habitatge durant l’any anterior, i si resulten inferiors a les pactades, deu retornar-li la diferència.

D’acord a l’article 4 del Decret Llei 50/2020 contractes d’arrendament d’habitatges que han estat arrendats dins els cinc anys anteriors a l’entrada en vigor d’aquesta llei, és nul el pacte que obliga l’arrendatari a asumir les despeses generals i de serveis individuals que no havien estat previstos en el contracte d’arrendament anterior.

Arrendament d’habitatges nous o rehabilitats (art. 10)
 • La Llei s’aplicarà a aquests habitatges transcorreguts tres anys des de la seva entrada en vigor: a partir del 22/09/2023 (Disposició final quarta).
 • Durant els cinc anys posteriors a l’obtenció del certificat de final d’obra, la renta pactada a l’inici del contracte no pot sobrepassar el marge superior de l’índex de referència. Excepció: si s’obtenen subvencions públiques per l’execució de les obres s’aplicarà el règim general de contenció de rendes de l’article 6.
¿Es pot augmentar la renda per obres de millora després de signar el contracte de lloguer? (art. 11)

Sí, es pot augmentar la renda per sobre del índex de referència. Amb els següents límits:

 1. un cop transcorreguda la durada mínima del contracte de lloguer, de cinc anys, per persones físiques, o set anys, per persones jurídiques.
 2. S’han de descomptar del cost de les obres les despeses que siguin necessàries per el manteniment i conservació de l’habitatge o del edifici i, les que siguin exigibles pel funcionament, reparació o seguretat dels elements que la integren. En la notificació del increment de renda s’han d’identificar i detreure aquestes despeses.
 3. Entenc que s’aplica el règim de millores de l’article 19 i 22 LAU. Per tant:
 • Obres que no es pugin diferir fins a la finalització del contracte de lloguer (ordenades per autoritat competent o comunitat de propietaris) o quan hi ha un pacte entre les parts per realitzar-les.
 • Per norma general: s’aplica la fórmula

Renda actualitzada = renda + increment de millora

Increment de millora = cost de les obres de millora – subvencions o ajuts rebuts x 3 + interès legal del diner (3% al 2021).

Excepció: l’increment no pot superar el 20% de la renda vigent.

 • Crec que aquí sí s’aplica l’article 19.4 LAU: de forma que si hi ha pacte entre les parts, es podria repercutir a les parts el cost de les obres per sobre dels límits anteriors. No obstant, hi ha una excepció: no es pot aplicar des de l’inici del contracte, sinó un cop ha transcorregut la durada mínima del contracte de lloguer, de cinc anys, per persones físiques, o set anys, per persones jurídiques.
¿Que es pot fer davant l’incompliment de la Llei?
 1. Si es cobren rendes per sobre dels límits establerts: l’arrendatari pot interposar demanda judicial en judici verbal (independentment de la quantia) perquè es determini la renda i reclamar la restitució de les quantitats abonades en excés + 3 x interès legal del diner (art. 12 i disposició addicional quarta).
 2. Règim sancionador (arts. 14 a 16): Es podran imposar sancions per:
 • Infraccions greus (multa de 9.001 a 90.000€):
 1. Incomplir les normes que determinen la renda.
 2. Establir una renda superior al límit fixat per la norma, en un 20%.
 • Amagar a l’arrendatari la subjecció a la Llei o la informació relativa al índex o a l’import de la renda del contracte anterior necessària per determinar el preu de referència.
 • Infraccions lleus (multa de 3.000 a 9.000€):
 1. No fer constar l’índex de referència de preus de lloguer o, si correspon, l’import de la renda del contracte anterior, en la publicitat on s’inclogui el preu, les ofertes d’arrendament urbà d’habitatge o en els contractes d’arrendament urbà d’habitatge.
 2. Establir una renda superior al límit fixat per la norma, en menys d’un 20%.
 • No adjuntar el document que genera l’índex de referència o la informació relativa a l’import de la renda de lloguer si es necessària per determinar la renda, així com falsejar o alterar la informació.