Ajuts i subvencions a l’habitatge

Convocatòries Vigents
SUBVENCIONS PER AL PAGAMENT DEL LLOGUER O CESSIÓ D'ÚS - Persones físiques que a data 26/02/2024 tinguin 36 a 64 . Any 2024.
 • Són subvencions per facilitar l’accés i la permanència en un habitatge o habitació en règim de lloguer o de cessió d’ús als sectors de la població en risc d’exclusió residencial.
 • A qui va dirigit? A persones que siguin titulars d’un contracte de lloguer o cessió d’ús que constitueixi el seu domicili habitual i permanent al territori de Catalunya i compleixin els requisits de les convocatòries.
 • Com tramitar l’ajuda?
  Per tramitar-la es pot fer telemàticament, i també presencialment, mitjançant cita previa o esperan el seu torn, per tal però s’haurà de demanar per telèfon o a l’aplicació cita prèvia.
 • Terminis: El termini de presentació de sol·licituds s’inicia el 15 d’abril a les 9h  i finalitza el 10 de maigl a les 14h de 2024.

  Documents

  Sol.licitud

  Document bancari

  Convocatòria

 

SUBVENCIONS PER A OBRES D'ARRANJAMENT A L'INTERIOR DELS HABITATGES PER A LES PERSONES GRANS 2024

 

 • Terminis:
 • El termini de presentació de les sol·licituds s’inicia el 18 de març de 2024 i finalitza el 28 de juny de 2024, ambdós inclosos
 • Beneficiaris:
 • Poden ser beneficiàries de les subvencions  les persones sol·licitants  que formin part d’una unitat de convivència que inclogui entre els seus membres alguna persona de  65 anys  o més, que tinguin el seu domicili habitual i permanent a l’habitatge objecte de l’arranjament, i a les que les obres de reforma beneficiïn directament.

  • La persona de 65 anys o més que viu a l’habitatge ha de complir alguna de les següents condicions:
   • No tenir prou autonomia per realitzar les activitats d’higiene, alimentació, mobilitat o altres similars.
   • Tenir un grau de discapacitat igual o superior al 33%, o tenir reconeguda una pensió d’incapacitat permanent, en el grau total, absoluta o gran invalidesa o ser pensionista de classes passives que tingui reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat, o acreditar algun grau de dependència, d’acord amb l’establert a la Llei 39/2006, de 14 de desembre.
 • Actuacions subvencionables

  Les actuacions subvencionables d’arranjament de l’interior de l’habitatge s’han d’ajustar a les tipologies d’obres descrites a les bases de la convocatòria:

  • Assolir les condicions mínimes d’habitabilitat dins la superfície útil interior de l’habitatge destinades a aconseguir la salubritat i el confort
  • Adequar a la normativa vigent les instal·lacions d’aigua, gas, calefacció, electricitat i sanejament: la instal·lació de mesures de seguretat per detectar o avisar de la manca d’estanqueïtat o de fugues en les instal·lacions, i la instal·lació de sistemes automàtics destinats a facilitar l’obertura de persianes o similars.
  • Adaptar l’interior de l’habitatge per a la millora de l’accessibilitat

  Actuacions no subvencionables

  No són subvencionables les obres d’arranjament de l’interior d’habitatges que pertanyin a persones jurídiques o entitats sense personalitat jurídica que tinguin com a activitat qualsevol de les descrites a la secció Q (Activitats sanitàries i de serveis socials) de la Classificació nacional d’activitats econòmiques 2009 (CNAE – 2009)

  Termini i execució de les obres

  • Les obres s’han d’iniciar en un termini màxim de 3 mesos des de la data de notificació de la resolució provisional de concessió de la subvenció.
  • La persona beneficiària haurà de comunicar a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya l’inici de les obres en un termini màxim d’un mes des del seu inici.
  • El termini per a l’execució de les obres no pot excedir els tres mesos, comptats des de la data que consti en el certificat d’inici de les obres.
  • La pròrroga del termini d’execució s’ha de sol·licitar i concedir de forma expressa. Si en el termini d’un mes comptat a partir de la presentació de la sol·licitud de pròrroga no s’ha dictat resolució, s’entendrà denegada.

  Règim de concessió

  Les subvencions es concedeixen mitjançant el procediment de concurrència pública no competitiva, i les sol·licituds es resolen seguint l’ordre d’entrada al registre corresponent, amb la documentació completa i correcta, fins a l’exhauriment de la dotació pressupostària. El termini màxim per dictar la resolució de concessió de la subvenció és de tres mesos a comptar de l’endemà de la data de finalització del termini de presentació de les sol·licituds. Un cop transcorregut aquest termini sense que s’hagi notificat la resolució expressa, les sol·licituds s’entenen desestimades per silenci administratiu

  Import màxim de la subvenció

  L’import de la subvenció és del 100% del pressupost protegible, amb un límit de 4.000 euros per habitatge.

  El pressupost protegible, als efectes del càlcul de la subvenció, està constituït pel pressupost d’execució material de l’empresa que realitza les obres d’arranjament interior, el cost de les llicències o autoritzacions administratives, els tributs que gravin les actuacions, les despeses generals i el benefici industrial, els costos de les diagnosis o estudis tècnics previs i els honoraris dels tècnics facultatius.

  El pressupost d’execució material és el de l’empresa o les empreses que realitzen les obres d’arranjament interior i s’ha d’ajustar a l’autorització municipal de les obres.

  L’Agència pot adequar el pressupost protegible, als efectes del càlcul de la subvenció, als preus dels barems de la construcció reconeguts oficialment en el Boletín Económico de la Construcción, o en el butlletí d’informació de l’Institut Tecnològic de la Construcció de Catalunya (ITEC) de l’any de la convocatòria.

  Incompatibilitat

  Aquestes subvencions són incompatibles amb qualsevol ajut o subvenció per al mateix objecte provinent d’altres administracions públiques i entitats de dret públic.

 

          Podeu tramitar la convocatòria per via telemàtica a Subvencions per a obres d’arranjament a l’interior dels habitatges per a les persones grans. gencat.cat

         o presencial sol·licitant cita previa o hàuran d’esperar el seu torn.

          Sol.licitud

          Document Transferència bancaria.

          Bases

          Convocatòria 2024

SUBVENCIONS PER AL PAGAMENT DEL LLOGUER O CESSIÓ D'ÚS - Persones físiques que a data 26/02/2024 tinguin 35 anys o menys. Any 2024.
 • Són subvencions per facilitar l’accés i la permanència en un habitatge o habitació en règim de lloguer o de cessió d’ús als sectors de la població en risc d’exclusió residencial.Els ajuts no es donen per l’ordre d’arribada de les sol·licituds. 
 • A qui va dirigit? A persones que siguin titulars d’un contracte de lloguer o cessió d’ús que constitueixi el seu domicili habitual i permanent al territori de Catalunya i compleixin els requisits de les convocatòries.
 • Com tramitar l’ajuda?
  Per tramitar-la es pot fer telemàticament, i també presencialment, mitjançant cita previa o esperan el seu torn, per tal però s’haurà de demanar per telèfon o a l’aplicació cita prèvia.
 • Terminis: El termini de presentació de sol·licituds s’inicia el 11 de març a les 9h  i finalitza el 12 ‘abril a les 15h de 2024.

  Documents

  Sol.licitud

  Document bancari

  RESOLUCIÓ TER 402_2024 de 14 de febrer per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió

          Convocatòria

          Preguntes Freqüents Joves fins a 35 anys

 

SUBVENCIONS PER AL PAGAMENT DEL LLOGUER O CESSIÓ D'ÚS - Persones de 65 anys o més a data 26/02/2024 . Any 2024.
 • Són subvencions per al pagament del lloguer o cessió d’ús d’habitatges o habitacions que tenen els objectius de:
  • Facilitar l’accés i la permanència a sectors de població en risc d’exclusió social.

  Els ajuts no es donen per l’ordre d’arribada de les sol·licituds.

   

 • A qui va dirigit? A persones que siguin titulars d’un contracte de lloguer o cessió d’ús que constitueixi el seu domicili habitual i permanent al territori de Catalunya i compleixin els requisits de les convocatòries.
 • Com tramitar l’ajuda?
  Per tramitar-la es pot fer telemàticament, i també presencialment, mitjançant cita previa o esperan el seu torn, per tal però s’haurà de demanar per telèfon o a l’aplicació cita prèvia.
 • Terminis: El termini de presentació de sol·licituds s’inicia el 27 de febrer  i finalitza el 27 de març  de 2024.

   

  Documents

  Sol·licitud

  Document bancari

  RESOLUCIÓ TER 402_2024 de 14 de febrer per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió

          Convocatòria

 

Subvencions a la rehabilitació a nivell de barri

Obertura de la convocatòria, requisits i quanties màximes

Des del 15 de juny i fins al pròxim 29 de desembre, les comunitats de propietaris poden presentar la sol·licitud de subvenció de manera telemàtica per mitjà dels formularis en línia que hi ha al portal de tràmits de la Generalitat de Catalunya. Per acollir-se a la convocatòria, els edificis han de complir determinades característiques constructives i de qualificació energètica. No obstant això, cada comunitat pot acollir-se a la realització d’aquelles obres necessàries de conservació i reparació de danys i patologies que garanteixin l’habitabilitat, així com les necessàries per millorar la seguretat, l’accessibilitat, la salubritat i la protecció contra el soroll.

Hi ha una quantia màxima subvencionable per habitatge, i aquesta quantitat va en funció, entre altres criteris, del percentatge d’estalvi energètic aconseguit. No obstant això, la subvenció pot arribar al 100 % del cost de les obres si s’identifiquen situacions de vulnerabilitat econòmica. Entorns residencials de rehabilitació programada Per participar en aquests ajuts, l’Ajuntament de Tarragona havia d’escollir els barris o zones més degradades de la ciutat i/o amb més possibilitats de poder optar a les subvencions per les seves característiques constructives. En aquest sentit, i d›acord amb les dades de l’estudi previ elaborat pel Col·legi Oficial d’Arquitectes Tècnics de Tarragona sobre la situació del parc d’habitatges de Tarragona i la realitat socioeconòmica dels seus barris, es van establir els següents criteris:

 • Habitatges plurifamiliars. Més del 90 % de la població resideix en un bloc d’habitatges, un fet que determina que les accions de millora haurien d’anar encaminades a actuar sobre les edificacions plurifamiliars.
 • Construccions d’entre els anys 1950 i 1981. Els edificis construïts entre 1950 i 1981 són, sense cap mena de dubte, els que presenten unes condicions més deficients i greus carències a l’envoltant tèrmic i les instal·lacions. A més, podrien assolir una gran millora amb inversions relativament importants, a diferència dels habitatges anteriors a 1950.
 • Barris amb renda inferior al 20 % de la renda més alta de la ciutat (barris de Llevant).

D’acord amb aquests criteris, es van definir aquests entorns residencials de rehabilitació programada (ERRP):

 • Eixample
 • Barris marítims
 • Barris de Ponent (S’hi inclouen Torreforta, Bonavista, Campclar, Icomar, Riu Clar, Torreforta, la Granja, el
  Pilar, Parc Riu Clar, la Floresta i l’Albada)
 • Sant Pere i Sant Pau
 • Sant Salvador

Si no us podeu acollir a aquest programa, podeu consultar la resta de Subvencions Next Generation per a la rehabilitació. gencat.cat

 

SUBVENCIÓ PER AL PAGAMENT DEL COST DEL LLOGUER DELS HABITATGES OBTINGUTS A TRAVÉS DEL MERCAT PRIVAT

1-Objecte: El pagament del cost del lloguer dels habitatges obtinguts del mercat privat per destinar-los a facilitar l’accés immediat a l’habitatge a persones que es troben en situació d’especial vulnerabilitat.

2-Hi ha dos modalitats de subvenció, que són les següents:
❖ A).- Casos de la Mesa de valoració de situacions d’emergències econòmiques i socials de Catalunya i casos de les meses d’emergències d’àmbit local; amb resolució favorable i pendents de reallotjament.
❖ B).- Casos de sensellarisme, d’acord amb el Marc d’acció per a l’abordatge del sensellarisme a Catalunya 2022-2025, amb informe favorable del referent de sensellarisme de l’Àrea Bàsica de Serveis Socials.

3-Beneficiaris:

 • Persones físiques
  ✓ només la modalitat A) Casos de la Mesa
 • Persones jurídiques (Les administracions públiques locals, societat mercantils participades majoritàriament per les diferents administracions públiques, entitats d’utilitat pública, empreses públiques, entitats benèfiques, d’economia col·laborativa o similars, sempre sense ànim de lucre.
  ✓ ambdues modalitats de subvenció.

4- Que es subvenciona: Es subvenciona l’import de la renda de lloguer dels habitatges obtinguts del mercat privat.
Als efectes d’aquesta subvenció, es considera que formen part de l’import del lloguer els conceptes següents: la renda, els endarreriments de la renda, els imports corresponents a la repercussió de les obres de millora, l’impost de béns immobles (IBI) i la taxa pel servei de recollida d’escombraries.
No seran subvencionables els imports que puguin correspondre al lloguer d’annexos com ara places de garatge, trasters o similars.

5.-Terminis:  Des del 13 de desembre de 2022 al 30 de setembre de 2023, ambdós inclosos.

Per més informació veure preguntes freqüents

La tramitació s’ha de fer telemàticament

AJUTS A LA REHABILITACIÓ (NEXT GENERATION)

 

Son ajuts europeus per a la millora de l’eficiència energètica dels habitatges. Els fons Next Generation tenen per objectiu bàsic que els edificis d’habitatges redueixin un mínim del consum d’energia primària no renovable i un mínim de reducció de demanda segons zona climàtica.

Enllaços

AJUTS PER A LA REHABILITACIÓ D’HABITATGES DESTINATS AL LLOGUER SOCIAL

L’Ajuntament de Tarragona ha obert la convocatòria dels ajuts per a la rehabilitació d’habitatges destinats al lloguer social.  Aquestes subvencions pretenen augmentar el número de pisos a la borsa de lloguer social, mobilitzar els habitatges per pal·liar la problemàtica referent als pisos buits i contribuir augmentar els habitatges llogats a través de la Borsa de Mediació per al Lloguer social gestionats per el Servei Municipal de l’Habitatge . A més també pot ser un impuls per dinamitzar als professionals del sector: paletes, lampistes i petits constructors de la ciutat”.

Hi ha disponible un pressupost de 1,1 milions d’euros i l’ajut es podrà sol·licitar fins al 30 de juny de 2022. La subvenció cobreix el 100% del cost de l’obra fins a un màxim de 18.000€ per habitatge.

Aquestes ajudes es dirigeixen a les persones arrendadores que tenen la intenció de posar en condicions adequades els seus habitatges (fins un màxim de 5) per llogar-los a través de la borsa de mediació del Servei Municipal d’Habitatge (SMHAUSA). Els habitatges poden tenir qualsevol antiguitat, i han de disposar de cèdula d’habitabilitat o estar en disposició d’obtenir-la un cop executades les obres.

Aquesta subvenció podrà cobrir despeses com les reformes de cuines, banys o  instal·lacions – d’aigua, gas, calefacció, sanejament-. També s’inclouen les intervencions de millora de l’aïllament tèrmic o acústic, així com el repàs dels elements de l’habitatge deteriorats per una manca de conservació manteniment com pintura, terres, portes, finestres, etc. També està previst que la subvenció pugui cobrir llicències d’obres, taxes i impostos municipals, sempre que no s’hagin beneficiat de la bonificació de fins al 95%.

Un cop rehabilitats, aquests habitatges s’oferiran en lloguer a través de la borsa municipal, a preus entre un 10% i un 20% per sota de mercat. A canvi, es donaran garanties a les persones propietàries en el cobrament de les rendes de lloguer, el manteniment de l’habitatge i la gestió del contracte.

Aquests ajuts es podran tramitar a la OMAC i a través de la web de l’Ajuntament. Per a més informació: https://www.tarragona.cat/ajuts-per-a-la-rehabilitacio-de-pisos-destinats-al-lloguer-social

Podeu consultar l’anunci dels ajuts atorgats en la convocatòria 2022.

PRESTACIONS ECONÒMIQUES D'ESPECIAL URGÈNCIA PER A L'HABITATGE

Són prestacions econòmiques d’especial urgència, per afrontar situacions d’emergència en l’àmbit de l’habitatge.

Va dirigit:
A persones físiques residents a Catalunya, amb uns ingressos de la unitat de convivència que no superin els límits establerts a la Resolució TES/126/2021 i que es trobin en risc d’exclusió social residencial per:

Deutes d’impagament de:
Rendes de lloguer
Rendes de lloguer derivades de la COVID
Quotes hipotecàries.
Pèrdua de l’habitatge habitual

Renovacions de les prestacions complementàries per donar continuïtat al pagament del lloguer i la prestació per atendre situacions de pèrdua de l’habitatge, obtingudes a l’empara de la Resolució TES/1969/2019.

Les persones que van tenir una resolució favorable de la prestació complementària per donar continuïtat al pagament del lloguer o la prestació per atendre situacions de pèrdua de l’habitatge, obtingudes a l’empara de la Resolució TES/1969/2019, de 12 de juliol.

 

Documents

Enllaços

Convocatòries anteriors
Subvencions per a obres d'arranjament a l'interior dels habitatges per a les persones grans 2023

 

 • Terminis:
 • El termini de presentació de les sol·licituds és del 14 d’abril al 30 de juny de 2023.
 • Beneficiaris: A unitats de convivència que algun dels seus membres sigui una persona de 65 anys o més, que visqui a l’habitatge objecte de l’arranjament.
 • Actuacions subvencionables: les principals actuacions que es recullen a les bases de la convocatòria són les següents:
 • Les actuacions subvencionables d’arranjament de l’interior de l’habitatge s’han d’ajustar a les tipologies d’obres descrites a les bases de la convocatòria:
  • Assolir les condicions mínimes d’habitabilitat dins la superfície útil interior de l’habitatge destinades a aconseguir la salubritat i el confort
  • Adequar a la normativa vigent les instal·lacions d’aigua, gas, calefacció, electricitat i sanejament: la instal·lació de mesures de seguretat per detectar o avisar de la manca d’estanqueïtat o de fugues en les instal·lacions, i la instal·lació de sistemes automàtics destinats a facilitar l’obertura de persianes o similars.
  • Adaptar l’interior de l’habitatge per a la millora de l’accessibilitat

  Actuacions no subvencionables

  No són subvencionables les obres d’arranjament de l’interior d’habitatges que pertanyin a persones jurídiques o entitats sense personalitat jurídica que tinguin com a activitat qualsevol de les descrites a la secció Q (Activitats sanitàries i de serveis socials) de la Classificació nacional d’activitats econòmiques 2009 (CNAE – 2009)

  Termini i execució de les obres

  • Les obres s’han d’iniciar en un termini màxim de 3 mesos des de la data de notificació de la resolució provisional de concessió de la subvenció.
  • La persona beneficiària haurà de comunicar a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya l’inici de les obres en un termini màxim d’un mes des del seu inici.
  • El termini per a l’execució de les obres no pot excedir els tres mesos, comptats des de la data que consti en el certificat d’inici de les obres.
  • La pròrroga del termini d’execució s’ha de sol·licitar i concedir de forma expressa. Si en el termini d’un mes comptat a partir de la presentació de la sol·licitud de pròrroga no s’ha dictat resolució, s’entendrà denegada.

  Règim de concessió

  Les subvencions es concedeixen mitjançant el procediment de concurrència póblica no competitiva, i les sol·licituds es resolen seguint l’ordre d’entrada al registre corresponent, amb la documentació completa i correcta, fins a l’exhauriment de la dotació pressupostària. El termini màxim per dictar la resolució de concessió de la subvenció és de tres mesos a comptar de l’endemà de la data de finalització del termini de presentació de les sol·licituds. Un cop transcorregut aquest termini sense que s’hagi notificat la resolució expressa, les sol·licituds s’entenen desestimades per silenci administratiu

  Import màxim de la subvenció

  L’import de la subvenció és del 100% del pressupost protegible, amb un límit de 4.000 euros per habitatge.

  El pressupost protegible, als efectes del càlcul de la subvenció, està constituït pel pressupost d’execució material de l’empresa que realitza les obres d’arranjament interior, el cost de les llicències o autoritzacions administratives, els tributs que gravin les actuacions, les despeses generals i el benefici industrial, els costos de les diagnosis o estudis tècnics previs i els honoraris dels tècnics facultatius.

  El pressupost d’execució material és el de l’empresa o les empreses que realitzen les obres d’arranjament interior i s’ha d’ajustar a l’autorització municipal de les obres.

  L’Agència pot adequar el pressupost protegible, als efectes del càlcul de la subvenció, als preus dels barems de la construcció reconeguts oficialment en el Boletín Económico de la Construcción, o en el butlletí d’informació de l’Institut Tecnològic de la Construcció de Catalunya (ITEC) de l’any de la convocatòria.

  Compatibilitat

  Aquestes subvencions són incompatibles amb qualsevol ajut o subvenció per al mateix objecte provinent d’altres administracions públiques i entitats de dret públic.

Podeu tramitar la convocatòria per via telemàtica a Subvencions per a obres d’arranjament a l’interior dels habitatges per a les persones grans. gencat.cat

Sol.licitud

SUBVENCIONS PER AL PAGAMENT DEL LLOGUER O PREU CESSIÓ D'HABITATGE O HABITACIÓ PER PERSONES JOVES FINS A 35 ANYS O MENYS - 2023.
 • Són subvencions per al pagament del lloguer o cessió d’ús d’habitatges o habitacions que tenen els objectius de:

  • Facilitar l’accés i la permanència a sectors de població en risc d’exclusió social.
  • Facilitar l’emancipació i el gaudi d’un habitatge o habitació per a joves fins a 35 anys.

  Els ajuts no es donen per l’ordre d’arribada de les sol·licituds.

 •  A qui va dirigit?

  A persones que siguin titulars d’un contracte de lloguer o cessió d’ús que constitueixi el seu domicili habitual i permanent al territori de Catalunya i compleixin els requisits de les convocatòries.

  Com tramitar l’ajuda?
  Per tramitar-la es pot fer telemàticament, i també presencialment però s’haurà de demanar per telèfon o a l’aplicació cita prèvia.

  Terminis

  El termini de presentació de sol·licituds s’inicia el 23 de març i finalitza el 5 d’abril de 2023.

   

  Documents

  Sol.licitud

  Document bancari

   

   

   

SUBVENCIONS PER LES ACTUACIONS D’ACCESSIBILITAT UNIVERSAL A L’HABITATGE A PERSONES GRANS, AMB DISCAPACITAT I/O EN SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA 2022

 

 • Terminis:
 • Presentació de sol·licituds del 29/11/2022 a 31/01/2023, inclosos.
 • Realització de les obres entre 01/02/2020 i 31/03/2023, inclosos.

 

 • Beneficiaris: propietaris o usufructuaris dels habitatges o la comunitat de propietaris dels edificis, sempre que hi resideixi alguna persona que compleixi almenys un dels següents requisits:
 1. Tenir complerts 70 anys.
 2. Tenir reconeguda legalment la discapacitat segons l’establert a l’article 3.d) de la Llei 13/2014, del 30 d’octubre, d’accessibilitat.
 3. Trobar-se en situació de dependència tal i com es desprèn de l’article 2.2 de la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal atenció a les persones en situació de dependència.

 

 • Actuacions subvencionables: les principals actuacions que es recullen a les bases de la convocatòria són les següents:
 • En zones comuns dels edificis:
 1. Instal·lació de nous ascensors, videoporters, renovació o millores dels ascensors existents.
 2. Instal·lació d’altres dispositius adaptats a les necessitats de persones amb discapacitat sensorial o intel·lectual.
 3. Actuacions destinades a garantir l’accessibilitat de l’accés a l’edifici fins a cadascun dels habitatges i dels serveis comuns: construcció de rampes, instal·lació de plataformes elevadores verticals o inclinades, substitució de portes d’entrada a l’immoble que no són accessibles, entre d’altres.
 4. Instal·lació de dispositius per millorar l’accessibilitat de zones i serveis comuns: grues amb cadira per accedir al vas de la piscina, sistemes d’obertura automàtica de portes, així com sistemes tecnològics de guiat.
 5. e) La instal·lació d’elements d’informació, de comunicació o d’avís, com ara senyals lluminosos i visuals,
 6. f) La instal·lació de productes de suport a l’audició per a l’accessibilitat en l’entorn, com els bucles magnètics.
 7. La instal·lació de dispositius d’alarma a l’ascensor
 8. h) Qualsevol intervenció que faciliti l’accessibilitat universal en els mateixos edificis de tipologia residencial, així com en les vies d’evacuació d’aquests.
 • En l’interior dels habitatges:
 1. Instal·lació d’ascensors, plataformes elevadores, salva-escales, rampes o altres dispositius de millora de l’accessibilitat.
 2. La instal·lació d’elements d’informació o d’avís tals com senyals lluminosos o sonors que ofereixin accessibilitat comunicativa i facilitin l’orientació a l’interior dels habitatges.
 3. La instal·lació d’elements o dispositius electrònics de comunicació entre els habitatges i l’exterior, com ara videoporters que proporcionin informació visual, auditiva i anàlegs.
 4. La instal·lació domòtica i d’altres avenços tecnològics per afavorir l’autonomia personal de gent gran, persones amb discapacitat i/o en situació de dependència.
 5. Qualsevol intervenció que faciliti l’accessibilitat universal en els espais de l’interior dels habitatges unifamiliars, agrupats en fila o en edificis de tipologia residencial col·lectiva objecte d’aquest programa, així com en les vies d’evacuació dels mateixos.
 6. S’inclouen obres adreçades a l’ampliació d’espais de circulació dins de l’habitatge que compleixin amb les condicions del Codi Tècnic de l’Edificació pel que fa a habitatge accessible, així com per millorar les condicions d’accessibilitat en banys i cuines.

 

 • Import de la subvenció:
 1. Per actuacions a les zones comuns dels edificis: el 75% del pressupost protegible (cost de la obra, honoraris, projectes, ITE, certificat, eficiència energètica, etc.)
 • Quan s’identifiquin situacions de vulnerabilitat econòmica en algun dels propietaris o usufructuaris dels immobles on es duguin a terme les actuacions del punt 2.1.1, es cobrirà fins al 100% de l’import de la quota individual de participació a les obres de rehabilitació, sempre que aquesta no sigui superior a la quantitat que correspondria en aplicació del coeficient de participació de propietat horitzontal sobre la part d’obra no subvencionada.

2. Per actuacions a habitatges: el 100% del pressupost protegible amb un màxim de subvenció atorgable de 6.000 euros per habitatge. Aquest límit màxim per habitatge varia el seu import en els següents casos:

 • En el cas que a l’habitatge hi resideixi una persona amb discapacitat legalment reconeguda igual o superior al 75% amb barem de mobilitat reduïda, sempre que s’argumenti la necessitat de les actuacions, el 100 % del pressupost protegible amb un límit de subvenció màxima atorgable de 10.000 euros.
 • En el cas que a l’habitatge resideixi una persona amb dependència degudament reconeguda, el 100% del pressupost protegible amb un límit de subvenció màxima atorgable de 15.000 euros.

Es pot concedir un pagament a compte de fins al 50% de l’import de la subvenció concedida.

Podeu tramitar la convocatòria per via telemàtica a Subvencions per a obres d’arranjament a l’interior dels habitatges per a les persones grans. gencat.cat

Podeu consultar la Resolució TER/3532/2022 regula la convocatòria i les bases de la subvenció.

SUBVENCIONS PER AL PAGAMENT DEL LLOGUER O PREU CESSIÓ D'HABITATGE O HABITACIÓ PER PERSONES JOVES FINS A 36 ANYS - 2022.
 • Es tracta de subvencions per al pagament del lloguer o cessió d’ús d’habitatges o habitacions, en règim de concurrència competitiva, per facilitar l’accés i la permanència a sectors de població en risc d’exclusió social o per facilitar l’emancipació i el gaudi d’un habitatge o habitació per a joves fins a 36 anysA qui va dirigit?
  A persones que siguin titulars d’un contracte de lloguer o cessió d’ús que constitueixi el seu domicili habitual i permanent al territori de Catalunya i compleixin els requisits de les convocatòries.

  Com tramitar l’ajuda?
  Per tramitar-la es pot fer telemàticament, i també presencialment però s’haurà de demanar per telèfon o a l’aplicació cita prèvia.

  Terminis

  El termini per presentar les sol·licituds s’inicia el dia 28 de setembre de 2022 a les 9 hores i finalitza el dia  7 d’octubre de 2022 a les 15 hores.

   

  Documents

  Sol.licitud

  Doc Bancari

  Resolució Convocatòria

   

   

   

SUBVENCIONS PER AL PAGAMENT DEL LLOGUER PER A PERSONES GRANS (+65 ANYS) 2022

Es tracta de subvencions per al pagament del lloguer, en règim de concurrència competitiva, per facilitar l’accés i la permanència en un habitatge en règim de lloguer a persones de 65 anys o més en risc d’exclusió social.

A qui va dirigit?
A persones que siguin titulars d’un contracte de lloguer que constitueixi el seu domicili habitual i permanent al territori de Catalunya, que, a l’any natural de la convocatòria, tinguin 65 anys o més.

Import màxim de la renda mensual
L’import màxim de la renda mensual de l’habitatge és al Camp de Tarragona, de 550 €/mes. (900 € en cas de families nombroses o que algun membre tingui concedida una discapacitat i el barem de mobilitat  favorable reconegut pel Departament competent).

Com tramitar l’ajuda?
Per tramitar-la presencialment s’haurà de demanar cita prèvia.

Terminis
Del 25.02.2022 al 29.04.2022

 

Documents

Enllaços

SUBVENCIONS DEL BO DE LLOGUER JOVE
SUBVENCIONS PER AL PAGAMENT DEL LLOGUER PER A PERSONES MAJORS 36 ANYS - 2022

Es tracta de subvencions per al pagament del lloguer o cessió d’ús d’habitatges o habitacions, en règim de concurrència competitiva, per facilitar l’accés i la permanència a sectors de població en risc d’exclusió social.

A qui va dirigit?
A persones que siguin titulars d’un contracte de lloguer o cessió d’ús que constitueixi el seu domicili habitual i permanent al territori de Catalunya, que tinguin una edat de 36 anys o més i compleixin els requisits de la convocatòria.

Requisits

 1. Tenir la residència legal a Catalunya
 2. Tenir una edat de 36 anys o més en el moment de fer la sol·licitud.
 3. Que la unitat de convivència tingui una font regular d’ingressos per poder pagar el lloguer i que no sobrepassin els 22.548,67 € (2,831267 vegades l’indicador de renda de suficiència (IRSC), excepte en els supòsits de víctimes de terrorisme.
 4. Ser titular d’un contracte de lloguer o de cessió d’ús de l’habitatge o habitació que sigui el seu domicili habitual i permanent. Cal estar-hi empadronat.
 5. No pagar un lloguer o preu de cessió mensual per l’habitatge o habitació superior als imports que estableixen les resolucions de convocatòria corresponents
 6. Tenir domiciliat el cobrament de la subvenció en una entitat financera.
 7. Estar al corrent de pagament de les rendes de en el moment de presentar la sol·licitud o bé justificar com a mínim 3 rebuts de lloguer pagats.
 8. Pagar el lloguer o preu de cessió per mitjà de transferència bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte, Bizum o rebut emès per la persona administradora de la finca, en el moment de presentació de la sol·licitud
 9. No estar sotmès a cap dels supòsits de prohibició per ser beneficiari de subvencions de conformitat amb el que estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i no haver estat objecte d’un procediment de revocació d’algun dels ajuts establerts pel Reial decret 106/2018, de 9 de març, o per l’anterior Pla estatal d’habitatge, per incompliment o causa imputable a la persona sol·licitant..
 10. Complir les obligacions tributàries davant l’Estat, la Generalitat i les obligacions amb la Seguretat Social. (Es comprovarà d’ofici abans de la proposta de la resolució)

Com tramitar l’ajuda?
Per tramitar-la es pot fer telemàticament, i també presencialment però s’haurà de demanar cita prèvia.

Terminis
Fora de Termini

 

Documents

Sol.licitud

Doc Bancari

Resolució Convocatòria

Manual Sol.licitud electrònica

 

 

SUBVENCIONS PER A LA REHABILITACIÓ D'EDIFICIS D'ÚS RESIDENCIAL

Són subvencions destinades a rehabilitar els elements comuns dels edificis de tipologia residencial, amb la finalitat de fomentar la millora de l’eficiència energètica i la sostenibilitat , la conservació , i la millora de la seguretat d’utilització i de l’accessibilitat.

Atenció: TOTS els documents estan configurats com a formularis PDF, per poder omplir-los heu de descarregar-los i obrir amb Adobe Reader 9.1 o posterior. Els visors de PDF dels navegadors no permeten editar els documents.

Terminis: Des de 07.07.2020 fins al 18.09.2020

SUBVENCIONS PER AL PAGAMENT DEL LLOGUER MITMA 2021

Es tracta de subvencions per al pagament del lloguer, en règim de concurrència competitiva, per facilitar l’accés i la permanència en un habitatge en règim de lloguer a sectors de població en risc d’exclusió social.

A qui va dirtigit: A persones que siguin titulars d’un contracte de lloguer que constitueixi el seu domicili habitual i permanent al territori de Catalunya i compleixin els requisits de la convocatòria.

Presentació: es pot realitzar via telematica a través del idcat mòbil, o presencial sol.licitant cita previa trucant al telèfon 977244056 Extensió 2.

Termini: Des de el 27 d’abril fins al 11 de juny del 2021.

Informació: Si han rebut un requeriment, poden enviar la documentació via mail a info@oficinahabitatgetgna.cat, indicant el número d’expedient (TM-XXXXX-21) o el seu NIF o NIE, o sol.licitant cita previa.