Impresos i formularis

BORSA DE LLOGUER SOCIAL

SOL·LICITUD DEL LLOGATER

Per tal d’accedir als habitatges de Protecció Oficial, s’han d’inscriure al Registre de Sol·licitants d’HPO, a l’Agencia de l’Habitatge de Catalunya.
Un cop inscrits, per accedir a la Borsa, presentar documentació de l’annex a les nostres oficines, juntament amb la copia de la inscripció.

SOL·LICITUT DEL PROPIETARI

CÈDULES

La cèdula d’habitabilitat és un document administratiu que acredita que un habitatge compleix les condicions mínimes d’habitabilitat que preveu la normativa vigent i és apte per a ser destinat a residència de persones, sense perjudici que s’hi desenvolupin altres activitats autoritzades.

La cèdula s’anomena de segona ocupació si es refereix a habitatges usats o preexistents.
Les dades que consten a la cèdula són:

L’adreça i ubicació de l’habitatge
La superfície útil de l’habitatge i de les habitacions
Les estances i els espais que componen l’habitatge
El llindar màxim d’ocupació
La identificació i titulació de la persona tècnica que certificat l’habitabilitat

A la cèdula no figura el nom de la persona propietària. Es tracta d’un document que acredita les condicions objectives d’habitabilitat d’un habitatge, amb independència del seus titulars o ocupants.

* La cèdula d’habitabilitat és necessària per a transmetre un habitatge en venda, lloguer o cessió d’ús, en primera transmissió o en posteriors (llevat dels supòsits d’exoneració que preveu la normativa vigent). També és necessària per a donar-se d’alta dels serveis d’aigua, electricitat, gas, telecomunicacions i altres serveis.

L’atorgament de la cèdula d’habitabilitat no suposa la legalització de les construccions pel que fa a l’adequació de l’ús d’habitatge a la legalitat urbanística.

 

Documents

Enllaços

AJUTS I SUBVENCIONS

Coneix els ajuts i subvencions a l’habitatge disponibles actualment.