Algunes de les principals novetats que es plantegen per al 2024 en materia d’habitatge són:

  • El Govern prorroga fins al 31 de desembre del 2024 la suspensió dels desnonaments i llançaments per a llars vulnerables sense alternativa habitacional, en els casos ja previstos per la normativa actual.
  • S’estén igualment la possibilitat fins al 31 de gener del 2025 de sol·licitar compensació per part de l’arrendador o propietari per la suspensió extraordinària en vigor del desnonament o llançament prevista.
  •  Llei d’habitatge estableix un increment màxim anual del 3% del lloguer als contractes vigents des de l’1 de gener del 2024 al 31 de desembre.

Prórroga en la suspensió dels desnonaments

Per tal, d’atendre la realitat social i econòmica de les llars en el context del procés de mitigació de la dinàmica inflacionista i de la prolongació de les conseqüències de la situació internacional, s’estenen determinades mesures de protecció en situacions de vulnerabilitat en matèria d’habitatge que van ser introduïdes al Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s’adopten mesures urgents complementàries per fer front al COVID-19. Això obeeix, en gran part, a l’existència d‟un escenari marcat per l‟extensió temporal de la Guerra d‟Ucraïna i les seves repercussions en l‟economia de les famílies, principalment, a través del creixement dels preus al consum que incideixen d‟una manera especial en aquelles persones i llars amb recursos menors. Compensacions per a arrendadors o propietaris

Mesures de protecció de caràcter social L’ampliació de les mesures de protecció es van aprovar per a aquelles llars vulnerables que s’enfrontin a procediments de desnonament del seu habitatge habitual, amb l’acció coordinada dels òrgans judicials i dels serveis socials competents, incloses aquelles llars afectades per procediments de llançament del seu habitatge. habitatge habitual, que no es derivin de contractes d’arrendament, quan hi hagi persones dependents, víctimes de violència sobre la dona o menors d’edat a càrrec.

En aquest darrer supòsit, sestableix la possibilitat que el jutge, prèvia valoració ponderada i proporcional del cas concret, tingui la facultat de suspendre el llançament, quan els propietaris daquests immobles siguin persones físiques o jurídiques titulars de més de 10 habitatges, sol·licitant informe als serveis socials competents a fi que puguin valorar la situació de vulnerabilitat econòmica i identificar les mesures a aplicar per donar resposta a aquesta situació. En aquests casos, sempre es tindran en compte aquells que ja es van regular a els que la suspensió mai no podrà dictar-se i són:

  • – Quan l’habitatge sigui la residència habitual o segona residència del propietari.
  • – Quan s’hagi produït en un immoble de propietat d’una persona física o jurídica que el tingui cedit per qualsevol títol vàlid en dret a una persona física que hi tingui el domicili habitual o segona residència degudament acreditada.
  • – Quan l’entrada o permanència a l’immoble s’hagi produït mitjançant intimidació o violència sobre les persones.
  • – Quan hi hagi indicis racionals que l’habitatge s’estiga utilitzant per a la realització d’activitats il·lícites.
  • – Quan es tracti d’immobles destinats a habitatge social i ja s’hagi assignat l’habitatge a un sol·licitant
  • – Que l’entrada a l’immoble s’hagi produït amb posterioritat a l’entrada en vigor del Reial decret llei 11/2020