L’Ajuntament de Tarragona ha aconseguit 8.179.512,12 € de cara a propers ajuts de rehabilitació d’edificis lligats als fons Next Generation per tal de millorar els edificis en matèria d’eficiència energètica, conservació i reparació.

Les ajudes s’adrecen a les comunitats de propietaris d’edificis d’entorns residencials de rehabilitació programada (ERRP), que són zones que des de l’Ajuntament de Tarragona s’han considerat prioritàries per l’estat en què es troben els seus edificis.

OBERTURA DE LA CONVOCATÒRIA, REQUISITS I QUANTIES MÀXIMES  

Està previst que la convocatòria s’obri a principis d’aquest 2023 i, un cop oberta, les comunitats de propietaris podran sol·licitar aquests ajuts. Per  acollir-se a la convocatòria s’han de complir determinades característiques constructives i de qualificació energètica dels edificis. No obstant això, cada comunitat pot acollir-se a la realització d’aquelles obres necessàries de conservació i reparació de danys i patologies, que garanteixin l’habitabilitat, així com les necessàries per millorar la seguretat, accessibilitat, salubritat i protecció contra el soroll.

Hi ha una quantia màxima subvencionable per habitatge i aquesta quantitat va en funció, entre altres criteris, del percentatge d’estalvi energètic aconseguit. No obstant això, la subvenció pot arribar al 100 % del cost de les obres si s’identifiquen situacions de vulnerabilitat econòmica.

ENTORNS RESIDENCIALS DE REHABILITACIÓ PROGRAMADA

Per participar en aquests ajuts, l’Ajuntament de Tarragona havia d’escollir els barris o zones més degradades de la ciutat i/o a més possibilitats de poder optar a les subvencions per les seves característiques constructives. En aquest sentit i d’acord amb les dades de l’estudi previ elaborat pel Col·legi Oficial d’Arquitectes tècnics de Tarragona sobre la situació del parc d’habitatges de Tarragona i la realitat socioeconòmica dels seus barris, es van establir els següents criteris:

  • Habitatges plurifamiliars. Més del 90 % de la població resideix a un bloc d’habitatges, un fet que determina que les accions de millora haurien d’anar encaminades a actuar sobre les edificacions plurifamiliars.
  • Construccions entre els anys 1950 i 1981. Els edificis construïts entre 1950 i 1981 són sense cap mena de dubte els que presenten unes condicions més deficients i greus carències a l’envoltant tèrmica i les instal·lacions. A més, podrien assolir una gran millora amb inversions relativament importants a diferència dels habitatges anteriors a 1950.
  • Barris amb renda inferior al 20 % de la renda més alta de la ciutat (Barris de Llevant).

D’acord amb aquests criteris, es van definir aquests entorns residencials de rehabilitació programada (ERRP):

  • Eixample
  • Barris Marítims.
  • Barris Ponent (s’inclou Torreforta, Bonavista, Camp clar, Icomar, Riu Clar, Torreforta, La Granja, El Pilar, Campclar, Parc Riu Clar, La Floresta i l’Albada).
  • Sant Pere i Sant Pau.
  • Sant Salvador.

Podeu consultar els edificis inclosos als ERRP al geoportal de l’Ajuntament de Tarragona.