• Què és?
  • Estructura i organització (EN CONSTRUCCIÓ)
  • Reglament de funcionament (EN CONSTRUCCIÓ)
  • Documentació (EN CONSTRUCCIÓ)
  • Contacte

Els problemes relacionats amb l’habitatge tenen una forta repercussió a nivell local. El seu impacte en qüestions com les desigualtats, la segregació social i ètnica de la població, l’impacte sobre el paisatge urbà, l’equilibri territorial, el manteniment del parc construït, etc. converteix a l’habitatge en un element clau i estratègic en la gestió de ciutats i pobles. Els ajuntaments, a més, com a administracions més properes a la ciutadania, són les primeres a rebre les creixents demandes en relació a aquesta matèria. De fet, en els darrers anys, els ajuntaments han vist incrementades tant l’exigència com la capacitat d’actuació sobre la qüestió de l’habitatge en el seu territori resultant en una major implicació i en l’adopció de rols cada cop més centrals i de caràcter més estratègic. És un període en el qual l’habitatge entra decididament en les agendes polítiques dels governs municipals.

L’Ajuntament de Tarragona, fent ús de les seves facultats, i davant la importància creixent del sector de l’habitatge en la vida de la ciutat, per l’especificitat de les seves característiques, i la voluntat explícita de les seves entitats representatives, considera de fonamental importància l’establiment de línies de col·laboració permanent en aquest àmbit. És per això que el Pla Local de l’Habitatge de Tarragona 2021-2026 proposa la creació del “Consell de l’Habitatge de Tarragona”, a instàncies de la conselleria de l’Ajuntament de Tarragona amb competències en habitatge.

El Consell de l’Habitatge de Tarragona serà l’òrgan de caràcter consultiu i amb capacitat d’elaborar propostes constructives que guiïn la política d’habitatge de la ciutat. El seu objectiu és promoure la cooperació i la col·laboració entre les entitats i agents del sector de l’habitatge i l’Ajuntament i els seus òrgans per proposar, planificar i programar les actuacions previstes en matèria d’habitatge.

En concret, el Consell:

  • Farà propostes i suggeriments sobre qualsevol assumpte en matèria d’habitatge.
  • Elaborarà els informes i els dictàmens que li sol·liciti el conseller o consellera competent en matèria d’habitatge sobre els instruments de planificació i programació i sobre les actuacions previstes en matèria d’habitatge.
  • Tindrà la resta de competències que li atribueixi la reglamentació d’habitatge.
  • Foment del diàleg permanent entre els agents implicats.
  • Estarà compost per institucions que tenen a veure amb el món de l’habitatge a la ciutat, incloent-hi la ciutadania i el món acadèmic. A més, podrà convidar, amb veu, però sense vot, a altres persones o institucions del territori quan convingui parlar sobre política territorial.
  • S’encarregarà de realitzar el seguiment i control del Pla Local de l’Habitatge de Tarragona.

Més informació i contacte:

Carrer dels Descalços, 15
43003 Tarragona

Tel.: 977 244 056

e-mail: emolina@tarracohabitatge.cat