REIAL DECRET LLEI 20/2022, DE 27 DE DESEMBRE, DE MESURES DE RESPOSTA A LES CONSEQÜÈNCIES ECONÒMIQUES I SOCIALS DE LA GUERRA D’UCRAÏNA I DE SUPORT A LA RECONSTRUCCIÓ DE L’ILLA DE LA PALMA I A ALTRES SITUACIONS DE VULNERABILITAT: ESPECIAL ATENCIÓ A LES MESURES SOBRE EL LLOGUER D’HABITATGES I SUSPENSIÓ DE DESNONAMENTS

El 28 de desembre de 2022 ha entrat en vigor aquesta norma que pròrroga les següents mesures:

  1. Fins a 31 de desembre de 2023 la limitació extraordinària de l’actualització anual de la renda dels contractes d’arrendament d’habitatge.

A falta d’acord entre les parts , o amb caràcter obligatori per els grans tenidors, l’actualització de la renda dels contractes d’arrendament d’habitatge no podrà superar la variació anual de l’Índex de Garantia de Competitivitat, que com  a màxim serà del 2%.

  1. Fins a 30 de juny de 2023:
  • La suspensió dels procediments i llançaments en els supòsits i d’acord amb els tràmits ja establerts, així com la possibilitat, fins al 31 de juliol de 2023, de sol·licitar compensació per part de l’arrendador o propietari, mesura ja recollida en el Reial decret llei 37/2020, de 22 de desembre, de mesures urgents per a fer front a les situacions de vulnerabilitat social i econòmica en l’àmbit de l’habitatge i en matèria de transports.
  • Torna a estar vigent la possibilitat d’aplicar-se, prèvia sol·licitud de l’arrendatari, la pròrroga extraordinària del termini dels contractes d’arrendament de sis mesos des de la data de finalització, durant la qual es continuaran aplicant els termes i condicions establerts per al contracte en vigor.