Reial Decret Llei 5/2023, de 28 de juny, pel qual s’adopten i prorroguen determinades mesures de resposta a les conseqüències econòmiques i socials de la guerra d’Ucraïna

Mesures que entren en vigor a partir del 30 de juny de 2023:

  • Línia d’avals per a la cobertura parcial per compte de l’estat del finançament per a l’adquisició del primer habitatge.

Es preveu aquesta mesura per joves de fins a 35 anys i famílies amb menors a càrrec que formalitzin operacions de préstec hipotecari amb entitats financeres per a l’adquisició del seu primer habitatge destinat a residència habitual i permanent.

Per tant, la voluntat es proporcionar cobertura financera parcial per l’Estat, durant  un termini de fins a 15 anys, i destinar un import màxim de fins a 2.500 milions d’euros.

Els criteris, requisits i condicions aplicables s’han de definir a través d’un acord del Consell de Ministres, que encara no s’ha adoptat. A més, també s’ha de formalitzar un Conveni entre el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana i l’Institut de Crèdit Oficial, per tant, encara no es pot demanar aquest aval.

  • S’amplia fins a 31 de desembre de 2023 la suspensió dels procediments i llançaments en els supòsits i d’acord amb els tràmits ja establerts per motius Covid (informació enviada anteriorment). Més informació i models per demanar-ho a Agència de l’Habitatge de Catalunya (gencat.cat)
  • Fins a 31 de gener de 2024 es pot sol·licitar compensació per part de l’arrendador o propietari que es veu afectat per aquesta suspensió, d’acord als requisits ja establerts amb anterioritat. Els podeu consultar a: Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030 – Suspensió de desnonaments i de llançaments, i compensació als arrendadors (mdsocialesa2030.gob.es)
  • No s’ha ampliat la pròrroga extraordinària del termini dels contractes d’arrendament de sis mesos des de la data de finalització, prèvia sol·licitud de l’arrendatari, durant la qual es continuaven aplicant els termes i condicions establerts per al contracte en vigor. I per tant, aquest dret a pròrroga dels contractes de lloguer finalitza el 30 de juny de 2023.