Política de privacitat i cookies

TITULARITAT DE LA WEB
D’acord amb les obligacions previstes en la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (en endavant LSSICE), es manifesta que el domini smhausa.cat és de la propietat de SERVEI MUNICIPAL DE L’HABITATGE i ACTUACIONS URBANES S.A., amb NIF A-43542380, i amb domicili a Carrer dels Descalços, 15 43003 Tarragona.

POLÍTICA DE PRIVACITAT
SERVEI MUNICIPAL DE L’HABITATGE i ACTUACIONS URBANES S.A., en consonància amb la política de protecció de dades que tot seguit definim, es compromet a respectar la privacitat i confidencialitat de les vostres dades. Tota la informació que es recull a Smhausa.cat és tractada amb una absoluta i estricta confidencialitat.

1 – TRACTAMENT DE LES DADES
Només es recullen o capturen els noms, adreces personals (de treball o electròniques), números de telèfon o qualsevol altra dada de caràcter personal que voluntàriament faci arribar l’usuari i, únicament, pels tràmits específics que així ho requereixin. Es garanteix la confidencialitat en el tractament de totes les dades de personals a les quals es tingui accés a conseqüència del registre a Smhausa.cat. Només es demanarà el registre de dades personals quan aquestes siguin necessàries per a la sol·licitud d’algun servei facilitat a través de Smhausa.cat. Les dades obtingudes i les que es puguin originar com a conseqüència de l’execució del servei resulten necessàries per al desenvolupament, control, gestió i execució dels tràmits sol·licitats i seran incorporades als fitxers adients creats. Tant els responsables dels fitxers com qui intervingui en qualsevol fase del tractament, estan sotmesos al més estricte secret professional, amb un especial compromís d’adoptar els nivells de protecció i les mesures necessàries, tant tècniques com organitzatives, per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar-ne l’alteració, el mal ús, la pèrdua, el robatori, el tractament o l’accés no autoritzat. Finalment, SERVEI MUNICIPAL DE L’HABITATGE i ACTUACIONS URBANES S.A. garantirà que tant les aplicacions informàtiques, com els equips i locals que intervenen en el procés de tractament de les dades registrades, compleixen els requisits d’integritat i seguretat establerts a la normativa vigent en cada moment.

Informació sobre el tractament de dades personals
Conforme al Reglament 2016/679 General de Protecció de Dades i LO 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD) informem al sol·licitant que tractarem les dades personals facilitades en els termes que s’exposen a continuació:
Responsable: SERVEI MUNICIPAL DE L’HABITATGE i ACTUACIONS URBANES S.A., amb NIF A-43542380, i amb seu a Carrer dels Descalços, 15 43003 Tarragona. info@tarracohabitatge.cat
Delegat de Protecció de Dades: dpd@tarracohabitatge.cat
Finalitat: Atendre la seva petició i donar resposta, així com la gestió de les persones de contacte, i gestionar la seva petició de cita prèvia.
Legitimació: Les dades són tractades d’acord amb l’interès legítim d’aquesta entitat vers les persones de contactes i per poder atendre la seva petició de cita prèvia essent necessàries per aquest Servei.
Conservació: Les dades es conservaran durant el termini estrictament necessari per complir amb la finalitat esmentada, respectant en tot cas el que determini la normativa d’arxivament aplicable.
Destinataris: El Responsable no comunicarà les dades a tercers.
Drets: Les persones sol·licitants poden exercir els drets d’accés, rectificació, limitació, supressió, oposició o portabilitat, adreçant-se per escrit Carrer dels Descalços, 15 43003 Tarragona o al delegat de Protecció de Dades dpd@tarracohabitatge.cat. Cal adjuntar-hi una fotocòpia del DNI o signar el correu electrònic amb una signatura electrònica reconeguda.
Reclamació: Pot presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (apdcat.gencat.cat).

2 – TRANSACCIONS SEGURES
Les comunicacions de dades personals a SERVEI MUNICIPAL DE L’HABITATGE i ACTUACIONS URBANES S.A. mitjançant el portal Smhausa.cat es produiran sempre dintre d’un entorn segur. Tota informació de caràcter confidencial, incloent-hi les dades personals, es manté confidencial gràcies a l’ús de connexions segures, la qual cosa significa que les dades només poden ser intercanviades entre l’usuari i el SERVEI MUNICIPAL DE L’HABITATGE i ACTUACIONS URBANES S.A., i que no hi poden accedir terceres persones. El símbol del candau en el seu navegador (com per exemple, quan se sol·licita un tràmit) indica quines pàgines cobreixen aquest sistema de seguretat.

3 – POLÍTICA DE GALETES (COOKIES)
Les cookies són petits arxius de text que el navegador emmagatzema al disc dur de l’ordinador de l’usuari i que s’associen tampoc amb un usuari anònim. No poden llegir dades del disc dur de l’usuari ni tampoc altres cookies dipositades per altres proveïdors a través dels seus espais web. El portal Smhausa.cat fa servir les cookies només per obtenir informació sobre la data i l’hora de l’últim cop que l’usuari va visitar el nostre portal sense obtenir informació de l’usuari en concret, i els continguts escollits a la seva navegació amb la finalitat de treure estadístiques d’ús del portal. Com a mecanisme de control, l’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser avisat de la recepció de cookies pel seu ordinador, si bé SERVEI MUNICIPAL DE L’HABITATGE i ACTUACIONS URBANES S.A. no es responsabilitza que la seva desactivació impedeixi el funcionament correcte de la pàgina.

4 – LEGISLACIÓ APLICABLE
La privacitat de tota la informació facilitada, tant la facilitada per l’usuari a través dels diferents formularis de sol·licitud de dades personals serà tractada de conformitat amb el Reglament Europeu 2016/679 General de protecció de dades i la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de dades personals i garantia de drets digitals.