Programa de masoveria urbana

SMHAUSA ha creat el programa de masoveria urbana per tal de facilitar l’accés a l’habitatge a certs col·lectius amb pocs ingressos i alhora incentivar la posada al mercat de lloguer d’habitatges sense rehabilitar incrementant el parc d’habitatges de la Borsa de mediació per al lloguer social.

Aquest programa suposa que el llogater paga part o la totalitat de la renda mitjançant la realització d’arranjaments a l´habitatge. Aquesta rebaixa de renda serà proporcional al cost de les obres realitzades i es repartirà d’acord a la durada de contracte i la capacitat de pagament del llogater. Aquest tipus de contracte de lloguer, que permet obtenir l’ús del immoble a canvi de la realització d’obres a l’habitatge es fonamenta en l’article 17.5 LAU que estableix que en els contractes d’arrendament les parts podran acordar que la renda es substitueixi total o parcialment pel compromís de reformar o rehabilitar l’immoble en els termes pactats.

Aquesta es una de les actuacions previstes al Pla local d’habitatge 2021 2026 PLH amb la finalitat d’incentivar el lloguer dels habitatges que no es troben en disposició d’ocupar-se immediatament i precisen arranjaments de poca envergadura i els seus propietaris no estan disposats a satisfer el seu cost. Alhora permet, que persones amb pocs recursos pugin disposar d´un lloguer més econòmic a canvi d´utilitzar els seus coneixements en construcció o els seus contactes per realitzar aquestes reparacions. La incorporació d´aquest programa a la Borsa de Mediació per al lloguer social també es una eina per poder captar més habitatges o millorar les seves condicions per facilitar la seva ocupació i la comoditat dels seus llogaters.

Els avantatges d’oferir aquest programa entre els serveis d’habitatge són:

Per al llogater:

 • Permet accedir a un habitatge amb menys liquiditat, doncs part de la renda es satisfà mitjançant obres de rehabilitació i no en diners.
 • Poden accedir als habitatges socials les persones amb menys recursos econòmics, sense necessitat de que l’administració pública inverteixi part del seu pressupost públic mitjançant ajuts econòmics. És a dir, permet ampliar el ventall de demandants d’habitatge que poden acollir-se al programa de mediació, ja que la reducció de la renda dinerària permet accedir-hi a persones que, d’un altre manera, no compleixen el requisit de disposar d’ingressos suficients perquè la renda de lloguer no suposi més del 30% dels ingressos familiars.
 • Facilita l’accés a un habitatge especialment a les persones amb habilitats en oficis relacionats amb la construcció, que es un dels sectors més afectats per la crisis econòmica i amb més problemes d’atur.
 • Responsabilitza al llogater de les reparacions i part de la conservació de l’habitatge, i ajuda a les famílies a sentir l’habitatge com a casa seva. També dona la oportunitat de poder negociar més fàcilment amb al propietari l’adequació de l’habitatge a les seves necessitats.

Per al propietari:

  • Permet rehabilitar l’edifici, amb menys liquiditat. De forma, que les persones que no poden o volen realitzar les obres de rehabilitació poden millorar l’estat dels seus habitatges.
  • Permet traslladar la gestió, les despeses i la conservació de l’immoble a una persona amb necessitats d’habitatge.
  • Permet millora l’estat de conservació dels habitatges existents i, especialment, les condicions en les que viuen els llogaters, facilitant la seva permanència en els habitatges, lo que redueix la rotació i els desistiments dels llogaters.
  • Permet incorporar habitatges desocupats al mercat de lloguer social.
  • Permet evitar la imposició de sancions per mantenir l’habitatge desocupat previstes a la Llei 18/2007, pel dret a l’habitatge.
  • Ajuda a prevenir l’ocupació il·legal d’habitatges en desús.

Per a l’Administració:

  • Pot promoure i mediar en contractes de masoveria urbana prestant un servei d’interès públic que contribueix a evitar la degradació urbana i pot constituir una reactivació des d’un punt de vista socioeconòmic.
  • Contribueix a millorar l’estat del parc d’habitatge i evitar-ne la degradació. Es calcula que, aproximadament, un 15% dels habitatges buits es troben en estat de ruïna o condicions deficients (Eurostat), fet que contribueix en si mateix un impediment perquè gran part dels habitatges buits puguin ser introduïts al mercat. Així doncs, el foment de la rehabilitació es pot realitzar mitjançant contractes de masoveria urbana.

 

Per tal d’explicar aquest programa als propietaris interessats en llogar els seus habitatges i als possibles llogaters amb un perfil adient per poder accedir al programa, es celebrarà una conferencia el proper 21 de novembre a les 18,30h a la seu de la Cambra de la Propietat Urbana de Tarragona.

Díptic disponible

Cartell de la jornada

Gif