S’ ha activat la línia d’avals per a l’adquisició del primer habitatge de joves i famílies amb menors a càrrec. S’adjunta a continuació la informació que es recull al mateix web de l’Institut de Crèdit Oficial (ICO):

 • Quina és la finalitat d’aquesta Línia?

Facilitar l’ accés al seu primer habitatge als joves i a les famílies amb menors al seu càrrec que, comptant amb solvència financera, encara no han generat capacitat d’ estalvi suficient per a la seva compra.
La Línia d’avals del Ministeri de Vivenda i Agenda Urbana (MIVAU) facilitarà que l’import del préstec hipotecari, concedit per l’entitat de crèdit a aquests col·lectius, pugui arribar a igualar el valor de taxació o el preu d’adquisició de l’habitatge, el de menor import. La Línia està dotada amb 2.500 milions d’euros d’aval.

 

 • Quin és l’avantatge de l’aval?
  Comptar amb l’ aval de l’ Estat, contribueix al fet que l’ import del préstec hipotecari pugui igualar el cost de compravenda o taxació de l’ habitatge. La pràctica bancària habitual situa l’ import dels préstecs hipotecaris en el 80% de l’ import de compra, per la qual cosa el comprador ha de comptar amb un 20% d’ estalvis per poder accedir al seu primer habitatge.
  L’ objectiu d’ aquesta Línia d’ Avals és facilitar que l’ import del préstec que concedeix l’entitat financera sigui superior, sense representar un increment addicional en el tipus d’ interès, ja que aquest aval és gratuït tant per al client com per a l’ entitat.

 

 • Qui pot sol·licitar aquests préstecs avalats?
  Els joves que no superin els 35 anys (cap dels compradors pot haver complert 36 anys en el moment de la signatura del préstec) i famílies amb menors al seu càrrec (en aquest cas no hi ha límit d’edat) que adquireixin el seu primer habitatge habitual i permanent a Espanya i que compleixi els requisits establerts en aquesta Línia.

 

 • Quins requisits addicionals han de complir els sol·licitants d’aquest finançament avalat?

Els adquirents de l’ habitatge no podran ser més de dues persones i en cas d’ haver-hi dos adquirents ambdós hauran de complir els requisits següents:
1. Han de ser persones físiques majors d’edat amb residència legal Espanya durant els dos anys anteriors a la sol·licitud del préstec, de manera contínua i ininterrompuda.
2. Hauran d’adquirir el seu primer habitatge dins del territori nacional, que serà destinat a habitatge habitual i permanent.
3. No es podrà fer ús de l’habitatge per a l’exercici d’una activitat econòmica en el moment de la formalització del préstec avalat.
4. No podran ser propietaris d’un altre habitatge amb anterioritat.
5. No podran tenir CIRBE en situació de morositat en la data de formalització del Préstec Hipotecari.
6. No podran tenir un patrimoni net superior a 100.000 euros. En el cas que es tracti de dos Adquirents, aquest límit patrimonial s’ entendrà per a cadascun d’ ells.
7. El preu de compra de l’habitatge no pot superar el màxim establert per a cada Comunitat Autònoma.
8. Hauran de complir en el moment de la formalització del préstec avalat els requisits establerts a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

En el programa de joves, hauran de complir addicionalment els establerts en el punt anterior, els requisits següents:

 1. No podran tenir més de 35 anys en el moment de la formalització del préstec hipotecari.
 2. Els ingressos del jove adquirent no podran ser superiors a 4,5 vegades l’IPREM (37.800 € bruts anuals) que estigui vigent a la data de formalització del préstec hipotecari. En el cas d’ adquisició per dos joves, els seus ingressos, en conjunt, no podran superar la suma del límit establert per a cadascun.
 3. En el cas del programa de famílies amb menors a càrrec, s’ hauran de complir addicionalment, els requisits següents:
 4. Els ingressos de l’adquirent no podran ser superiors a 4,5 vegades l’IPREM (37.800 euros bruts a l’any) que estigui vigent a la data de formalització del préstec hipotecari, i en el supòsit d’adquisició per dos adquirents, en conjunt, no podran superar la suma del límit establert per a cadascun. Aquest import s’incrementarà en 0,3 vegades l’IPREM (2.520 euros bruts anuals) per cada menor a càrrec.
 5. En el cas de família monoparental el límit d’ ingressos anterior es podrà incrementar en un 70%.
 • Puc beneficiar-me d’aquests préstecs si sóc propietari/a d’algun habitatge a Espanya?

No, llevat que:
a) Sigui propietari d’ únicament una part alíquota de l’ habitatge i s’ hagi obtingut per herència o mitjançant transmissió mortis causa sense testament.
b) Essent titular d’ un habitatge, puguin acreditar la no disponibilitat de la mateixa per causa de separació o divorci, per qualsevol altra causa aliena a la seva voluntat o quan l’ habitatge resulti inaccessible per raó de discapacitat del seu titular o d’ alguna de les persones que conformen la unitat de convivència.
Quin és l’import màxim del préstec avalat?
L’ import no podrà superar, a més dels imports màxims de compra de l’ habitatge establerts en funció de la Comunitat Autònoma amb la taula dels imports, el 100% del menor dels dos següents imports:
a. El valor de taxació de l’ habitatge
b. El preu d’ adquisició de l’ habitatge, impostos i despeses no inclosos.
I haurà de ser superior al 80% del menor entre a) el valor de taxació i b) el preu d’ adquisició de l’ habitatge, impostos i despeses no inclosos, excepte en el cas d’ adquisició d’ habitatges amb qualificació energètica D o superior, per als quals aquest percentatge haurà de ser superior al 75%.

 • Quina és la cobertura i la durada de l’aval?

L’ ICO concedirà un aval per compte del MIVAU que podrà cobrir fins al 20% del préstec, arribant fins al 25% en aquells casos en què l’ habitatge adquirit disposi d’ una qualificació energètica D o superior.
L’ aval estarà vigent durant els primers 10 anys del préstec hipotecari, amb independència que el termini de venciment acordat del préstec hipotecari fos major a 10 anys.
El termini de venciment inicial del préstec hipotecari ha de ser de, almenys, 5 anys.
Com funciona la cobertura de l’aval del 20%? La cobertura del 20% del préstec s’atorga amb independència del percentatge de finançament concedit sobre la taxació o preu d’adquisició?
L’ aval contribueix al fet que el finançament pugui representar el 100% del menor entre el valor de taxació o de compravenda, cobrint l’ import de finançament concedit per l’ entitat financera que excedeixi del 80% del valor de taxació o compravenda. Quan s’assoleixi aquest 100%, l’aval serà del 20% del préstec (o del 25% en el cas d’habitatges amb certificació energètica A-D).
L’import del préstec avalat sempre ha de superar el 80% de l’import de compravenda o taxació (o el 75% en el cas d’habitatges amb certificació energètica A-D), que és l’import que normalment assoleixen les hipoteques que concedeixen les entitats financeres.
Si el préstec no arribés al 100% (sempre que superi el 80%, requisit obligatori per comptar amb l’aval de l’Estat, o el 75% en el cas d’habitatges amb certificació energètica A-D) la cobertura de l’aval s’ajustaria d’acord amb l’import del préstec.
Per exemple, si el préstec que concedeix l’entitat és de 95.000 euros i valor de taxació o compravenda és 100.000 euros, l’aval cobriria el 15,79% de l’import de préstec concedit (per a un habitatge amb qualificació energètica A-D el percentatge d’aval en aquest exemple seria de 21,05%).
Percentatge màxim d’ aval =
(Import del préstec hipotecari – 80%Valor de Referència*) x100 Import del préstec hipotecari
* Valor de referència = menor entre import de compravenda o taxació ( Per a habitatges de qualificació energètica A-D en la fórmula anterior per determinar el percentatge màxim d’ aval s’ aplicaria 75% en lloc de 80%)

 • On sol·licitar el préstec?

En qualsevol de les entitats de crèdit adherides a la Línia d’ Avals per a l’ adquisició de primer habitatge de Joves i Famílies amb menors al seu càrrec.
Consultar el llistat d’ entitats.
L’ entitat de crèdit decidirà sobre la concessió del finançament demanat d’ acord amb els seus procediments interns i polítiques de concessió i riscos.

 • Quines són les condicions financeres del préstec?

El finançament el concedeix l’entitat de crèdit amb els seus recursos, per la qual cosa acordarà amb el seu client l’import i la modalitat de tipus d’interès (fix, variable, o modalitats mixtes), sempre d’acord amb les millors pràctiques financeres.
L’ entitat podrà acordar amb el seu client la contractació de productes i serveis d’ acord amb els seus procediments i pràctiques habituals per al finançament d’ habitatge.

 • Es pot amortitzar el préstec de forma anticipada?

Sí, el banc i l’adquirent establiran les condicions d’amortització anticipada. L’amortització total del préstec ocasionarà la cancel·lació de l’aval.

 • Els préstecs són compatibles amb altres avals públics?

No, el préstec no serà compatible amb una altra garantia/aval públic.

 • Quina documentació cal presentar?

L’ entitat de crèdit amb la qual es formalitzi l’ operació serà l’ encarregada d’ informar sobre la documentació necessària i proporcionarà els models de declaracions que haurà de signar. Entre altres documents s’ hauran d’ aportar, els següents:
a) Acreditació de la residència legal a Espanya de tots els adquirents de l’ habitatge de manera contínua i ininterrompuda durant els dos anys anteriors a la sol·licitud del préstec
DNI, NIE o passaport i padró municipal de convivència o certificat equivalent que incloguin la data de començament de residència
b) Acreditació de la condició de família monoparental o de família no monoparental i del nombre de menors a càrrec, per al Programa de famílies amb menors a càrrec
Llibre de família o document acreditatiu de la inscripció com a parella de fet si escau, o equivalent al país d’ origen en cas de no tenir-lo, o partida de naixement dels fills.
c) Acreditació que cap dels adquirents de l’ habitatge sigui propietari, mitjançant qualsevol forma d’ adquisició, a títol onerós o lucratiu, d’ un altre habitatge amb anterioritat.
Podrà acreditar mitjançant un certificat negatiu cadastral o nota simple del servei d’ índexs del Registre de la Propietat de les persones adquirents de l’ habitatge pel qual quedi constància que compleixen el requisit de no tenir en propietat algun immoble destinat a habitatge habitual i permanent.
d) Acreditació de la qualificació energètica de l’ habitatge a la data d’ adquisició
Certificat energètic emès en data anterior o igual a la data d’ adquisició de l’ habitatge
e) Acreditació del valor de taxació
Informe de taxació de l’ habitatge finançat realitzat a efectes de contractació del préstec hipotecari
f) Acreditació del compliment dels límits d’ ingressos
Ultima declaració d’ IRPF presentada o, en cas que no es tingui obligació de presentar-la, certificat negatiu de l’ AEAT.
Autorització al MIVAU signada pels Clients per consultar les dades de l’ Agència Tributària dels mateixos durant tota la vida del préstec avalat.

 • Quin és el termini de sol·licitud de la Línia?

El termini per formalitzar els préstecs hipotecaris amb l’entitat de crèdit finalitzarà el 31 de desembre de 2025. Aquest termini podrà ser ampliat fins a 31 de desembre de 2027 en funció de la demanda.

 • On poden dirigir les seves consultes?

Poden sol·licitar informació general en la seva entitat financera o en aquesta pàgina web d’ICO. L’ICO posa a la seva disposició el servei d’Informació al número gratuït 900 121 121 També pot contactar amb ICO a través del formulari disponible en aquesta secció de la pàgina web: https://www.ico.es/en/contacto