Hi ha termini per presentar els ajuts a la rehabilitació d’habitatges destinats a la borsa de lloguer social fins al 30 de juny de 2022. Els propietaris que estiguin interessats poden presentar la sol·licitud per mitjans electrònics a través de la seu electrònica de l’Ajuntament (de forma obligatòria per les persones jurídiques) o, presencialment, a l’Oficina Municipal d’Atenció al Ciutadà (OMAC), mitjançant el model normalitzat que es podrà descarregar a la pàgina web de l’Ajuntament i la documentació requerida, que podeu consultar a la mateixa web. Fins ara hi ha hagut 31 sol·licituds d’informació sobre l’ajuda per 44 habitatges.

La subvenció cobreix el 100% del cost de l’obra fins a un màxim de 18.000€ per habitatge. Per poder rebre la informació prèvia i valorar quines obres podrien ser susceptibles de cobrar la subvenció es pot sol·licitar una visita preliminar a l’habitatge, perquè un tècnic pugi fer una valoració de l’estat del mateix i les obres necessàries per poder destinar l’habitatge a lloguer. A dia d’avui, s’han realitzat 34 visites preliminars a habitatges susceptibles de rebre l’ajuda, que disposa d’un pressupost de 1,1 milions d’euros.

Un cop valorades les obres a realitzar, els propietaris podran iniciar les obres de rehabilitació, les quals hauran de justificar mitjançant la presentació de les factures corresponents i mitjançant una visita tècnica de comprovació, que es realitzarà quan s’hagi rebut la proposta de concessió de l’ajut i amb anterioritat al pagament del mateix. Per evitar que els propietaris hagin d’avançar el pagament de les obres, s’ha previst que es pugi fer una cessió de la quantia a rebre per la subvenció al professional que realitzi les obres de rehabilitació.

Un cop concedida l’ajuda cal sol·licitar la inclusió de l’habitatge a la borsa de mediació per al lloguer social del servei municipal de l’habitatge, qui realitzarà la valoració econòmica de l’habitatge, establint una renda entre un 10% i un 20% per sota del preu de mercat, i buscarà el futur llogater, qui haurà de complir les condiciones necessàries per poder satisfer la renda fixada. El contracte de lloguer tindrà una durada de cinc anys, si l’arrendador es persona física, i set anys, si es persona jurídica.

Accedir a la borsa de mediació per al lloguer social és molt beneficiós pels arrendadors, ja que les garanties que se’ls ofereix cobreix l’impagament del lloguer mitjançant l’avalloguer, una pòlissa multirisc, que cobreix els actes de vandalisme de l’arrendatari i una pòlissa de defensa jurídica per possibles reclamacions judicials. A més es proporciona assessorament tècnic i jurídic personalitzat  i de mediació a les parts durant tota la vida del contracte.

Pots consultar: Hasta 34 propietarios optan a las ayudas a la rehabilitación en TGN | Diari de Tarragona