La Junta de Govern de Tarragona ha aprovat el conveni de l’ajuntament amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per realitzar inspeccions als habitatges susceptibles d’estar buits al municipi i poder iniciar les accions pertinents per intentar que s’ocupin oferint la possibilitat de que es destinin a lloguer social. El conveni preveu un màxim de 50 inspeccions i una dotació màxima de 15.000 €, amb un preu per inspecció de 300 €. Per desenvolupar aquest conveni, SMHAUSA ha elaborat un pla de treball, que consisteix en inspeccionar els habitatges buits que consten inscrits al Registre d’habitatges buits de la Generalitat de Catalunya, en el qual hi consten 254 habitatges buits inscrits sense títol habilitant. Inicialment s’inspeccionaran els habitatges que disposin de cèdula d’habitabilitat per poder mobilitzar cap a la Borsa de Mediació per al Lloguer Social, oferint als propietaris garanties en el cobrament dels lloguers, l’estat de conservació, la gestió del contracte i la tramitació d’ajuts a la rehabilitació i al lloguer.