Ajuts i subvencions a l’habitatge

Convocatòries Vigents
SUBVENCIONS PER AL PAGAMENT DEL LLOGUER PER A PERSONES MAJORS 36 ANYS - 2022

Es tracta de subvencions per al pagament del lloguer o cessió d’ús d’habitatges o habitacions, en règim de concurrència competitiva, per facilitar l’accés i la permanència a sectors de població en risc d’exclusió social.

A qui va dirigit?
A persones que siguin titulars d’un contracte de lloguer o cessió d’ús que constitueixi el seu domicili habitual i permanent al territori de Catalunya, que tinguin una edat de 36 anys o més i compleixin els requisits de la convocatòria.

Requisits

  1. Tenir la residència legal a Catalunya
  2. Tenir una edat de 36 anys o més en el moment de fer la sol·licitud.
  3. Que la unitat de convivència tingui una font regular d’ingressos per poder pagar el lloguer i que no sobrepassin els 22.548,67 € (2,831267 vegades l’indicador de renda de suficiència (IRSC), excepte en els supòsits de víctimes de terrorisme.
  4. Ser titular d’un contracte de lloguer o de cessió d’ús de l’habitatge o habitació que sigui el seu domicili habitual i permanent. Cal estar-hi empadronat.
  5. No pagar un lloguer o preu de cessió mensual per l’habitatge o habitació superior als imports que estableixen les resolucions de convocatòria corresponents
  6. Tenir domiciliat el cobrament de la subvenció en una entitat financera.
  7. Estar al corrent de pagament de les rendes de en el moment de presentar la sol·licitud o bé justificar com a mínim 3 rebuts de lloguer pagats.
  8. Pagar el lloguer o preu de cessió per mitjà de transferència bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte, Bizum o rebut emès per la persona administradora de la finca, en el moment de presentació de la sol·licitud
  9. No estar sotmès a cap dels supòsits de prohibició per ser beneficiari de subvencions de conformitat amb el que estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i no haver estat objecte d’un procediment de revocació d’algun dels ajuts establerts pel Reial decret 106/2018, de 9 de març, o per l’anterior Pla estatal d’habitatge, per incompliment o causa imputable a la persona sol·licitant..
  10. Complir les obligacions tributàries davant l’Estat, la Generalitat i les obligacions amb la Seguretat Social. (Es comprovarà d’ofici abans de la proposta de la resolució)

Com tramitar l’ajuda?
Per tramitar-la es pot fer telemàticament, i també presencialment però s’haurà de demanar cita prèvia.

Terminis
Fora de Termini

 

Documents

Sol.licitud

Doc Bancari

Resolució Convocatòria

Manual Sol.licitud electrònica

 

 

SUBVENCIONS DEL BO DE LLOGUER JOVE
AJUTS A LA REHABILITACIÓ (NEXT GENERATION)

 

Son ajuts europeus per a la millora de l’eficiència energètica dels habitatges. Els fons Next Generation tenen per objectiu bàsic que els edificis d’habitatges redueixin un mínim del consum d’energia primària no renovable i un mínim de reducció de demanda segons zona climàtica.

Enllaços

SUBVENCIONS PER AL PAGAMENT DEL LLOGUER PER A PERSONES GRANS (+65 ANYS) 2022

Es tracta de subvencions per al pagament del lloguer, en règim de concurrència competitiva, per facilitar l’accés i la permanència en un habitatge en règim de lloguer a persones de 65 anys o més en risc d’exclusió social.

A qui va dirigit?
A persones que siguin titulars d’un contracte de lloguer que constitueixi el seu domicili habitual i permanent al territori de Catalunya, que, a l’any natural de la convocatòria, tinguin 65 anys o més.

Import màxim de la renda mensual
L’import màxim de la renda mensual de l’habitatge és al Camp de Tarragona, de 550 €/mes. (900 € en cas de families nombroses o que algun membre tingui concedida una discapacitat i el barem de mobilitat  favorable reconegut pel Departament competent).

Com tramitar l’ajuda?
Per tramitar-la presencialment s’haurà de demanar cita prèvia.

Terminis
Del 25.02.2022 al 29.04.2022

 

Documents

Enllaços

AJUTS PER A LA REHABILITACIÓ D’HABITATGES DESTINATS AL LLOGUER SOCIAL

L’Ajuntament de Tarragona ha obert la convocatòria dels ajuts per a la rehabilitació d’habitatges destinats al lloguer social.  Aquestes subvencions pretenen augmentar el número de pisos a la borsa de lloguer social, mobilitzar els habitatges per pal·liar la problemàtica referent als pisos buits i contribuir augmentar els habitatges llogats a través de la Borsa de Mediació per al Lloguer social gestionats per el Servei Municipal de l’Habitatge . A més també pot ser un impuls per dinamitzar als professionals del sector: paletes, lampistes i petits constructors de la ciutat”.

Hi ha disponible un pressupost de 1,1 milions d’euros i l’ajut es podrà sol·licitar fins al 30 de juny de 2022. La subvenció cobreix el 100% del cost de l’obra fins a un màxim de 18.000€ per habitatge.

Aquestes ajudes es dirigeixen a les persones arrendadores que tenen la intenció de posar en condicions adequades els seus habitatges (fins un màxim de 5) per llogar-los a través de la borsa de mediació del Servei Municipal d’Habitatge (SMHAUSA). Els habitatges poden tenir qualsevol antiguitat, i han de disposar de cèdula d’habitabilitat o estar en disposició d’obtenir-la un cop executades les obres.

Aquesta subvenció podrà cobrir despeses com les reformes de cuines, banys o  instal·lacions – d’aigua, gas, calefacció, sanejament-. També s’inclouen les intervencions de millora de l’aïllament tèrmic o acústic, així com el repàs dels elements de l’habitatge deteriorats per una manca de conservació manteniment com pintura, terres, portes, finestres, etc. També està previst que la subvenció pugui cobrir llicències d’obres, taxes i impostos municipals, sempre que no s’hagin beneficiat de la bonificació de fins al 95%.

Un cop rehabilitats, aquests habitatges s’oferiran en lloguer a través de la borsa municipal, a preus entre un 10% i un 20% per sota de mercat. A canvi, es donaran garanties a les persones propietàries en el cobrament de les rendes de lloguer, el manteniment de l’habitatge i la gestió del contracte.

Aquests ajuts es podran tramitar a la OMAC i a través de la web de l’Ajuntament. Per a més informació: https://www.tarragona.cat/ajuts-per-a-la-rehabilitacio-de-pisos-destinats-al-lloguer-social

PRESTACIONS ECONÒMIQUES D'ESPECIAL URGÈNCIA PER A L'HABITATGE

Són prestacions econòmiques d’especial urgència, per afrontar situacions d’emergència en l’àmbit de l’habitatge.

Va dirigit:
A persones físiques residents a Catalunya, amb uns ingressos de la unitat de convivència que no superin els límits establerts a la Resolució TES/126/2021 i que es trobin en risc d’exclusió social residencial per:

Deutes d’impagament de:
Rendes de lloguer
Rendes de lloguer derivades de la COVID
Quotes hipotecàries.
Pèrdua de l’habitatge habitual

Renovacions de les prestacions complementàries per donar continuïtat al pagament del lloguer i la prestació per atendre situacions de pèrdua de l’habitatge, obtingudes a l’empara de la Resolució TES/1969/2019.

Les persones que van tenir una resolució favorable de la prestació complementària per donar continuïtat al pagament del lloguer o la prestació per atendre situacions de pèrdua de l’habitatge, obtingudes a l’empara de la Resolució TES/1969/2019, de 12 de juliol.

 

Documents

Enllaços

Convocatòries anteriors
SUBVENCIONS PER A OBRES D'ARRANJAMENT A L'INTERIOR DELS HABITATGES PER A LES PERSONES GRANS 2021

Es tracta de subvencions per a obres d’arranjament a l’interior dels habitatges per a les persones grans, situats als àmbits dels serveis territorials de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya de Girona, Tarragona, Lleida i Terres de l’Ebre.

Va dirigit a unitats de convivència que algun dels seus membres sigui una persona de 65 anys o més, que visqui a l’habitatge objecte de l’arranjament.

La tramitació s’ha de realitzar per internet (clicar a l’enllaç)

Terminis:
Des de 02.04.2021 fins al 30.06.2021

SUBVENCIONS PER A OBRES D'ARRANJAMENT A L'INTERIOR DELS HABITATGES PER A LES PERSONES GRANS 2021

Es tracta de subvencions per a obres d’arranjament a l’interior dels habitatges per a les persones grans, situats als àmbits dels serveis territorials de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya de Girona, Tarragona, Lleida i Terres de l’Ebre.

Va dirigit a unitats de convivència que algun dels seus membres sigui una persona de 65 anys o més, que visqui a l’habitatge objecte de l’arranjament.

La tramitació s’ha de realitzar per internet (clicar a l’enllaç)

Terminis:
Des de 02.04.2021 fins al 30.06.2021

SUBVENCIONS PER A LA REHABILITACIÓ D'EDIFICIS D'ÚS RESIDENCIAL

Són subvencions destinades a rehabilitar els elements comuns dels edificis de tipologia residencial, amb la finalitat de fomentar la millora de l’eficiència energètica i la sostenibilitat , la conservació , i la millora de la seguretat d’utilització i de l’accessibilitat.

Atenció: TOTS els documents estan configurats com a formularis PDF, per poder omplir-los heu de descarregar-los i obrir amb Adobe Reader 9.1 o posterior. Els visors de PDF dels navegadors no permeten editar els documents.

Terminis: Des de 07.07.2020 fins al 18.09.2020

SUBVENCIONS PER AL PAGAMENT DEL LLOGUER MITMA 2021

Es tracta de subvencions per al pagament del lloguer, en règim de concurrència competitiva, per facilitar l’accés i la permanència en un habitatge en règim de lloguer a sectors de població en risc d’exclusió social.

A qui va dirtigit: A persones que siguin titulars d’un contracte de lloguer que constitueixi el seu domicili habitual i permanent al territori de Catalunya i compleixin els requisits de la convocatòria.

Presentació: es pot realitzar via telematica a través del idcat mòbil, o presencial sol.licitant cita previa trucant al telèfon 977244056 Extensió 2.

Termini: Des de el 27 d’abril fins al 11 de juny del 2021.

Informació: Si han rebut un requeriment, poden enviar la documentació via mail a info@oficinahabitatgetgna.cat, indicant el número d’expedient (TM-XXXXX-21) o el seu NIF o NIE, o sol.licitant cita previa.